Data :

Data publikacji: od 2020-09-21 do 2020-10-13

PN-EN 71-7+A3:2020-10

Bezpieczeństwo zabawek — Część 7: Farby do malowania palcami — Wymagania i metody badań

PN-EN 1097-2:2020-09 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-8:2020-09

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

PN-EN 1390:2020-09

Środki ochrony drewna — Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) — Metoda laboratoryjna

PN-EN 10177:2019-07

Stale — Oznaczanie zawartości wapnia — Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN 17362:2020-10

Pasze — Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie pentachlorofenolu (PCP) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

PN-EN ISO 3405:2019-05

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego — Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09

Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus — Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

PN-EN ISO 8199:2019-01/Ap1:2020-10

Jakość wody — Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli

PN-EN ISO 14239:2020-10

Jakość gleby — Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

PN-EN ISO 15473:2020-10

Jakość gleby — Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

PN-EN ISO 17678:2019-07/Ap1:2020-10

Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej

PN-EN ISO 17892-9:2018-05

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą

PN-ISO 15323:2020-09

Suszone białkowe produkty mleczne — Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu

Data publikacji: od 2020-09-11 do 2020-09-21

PN-EN ISO 665:2020-09

Nasiona oleiste — Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych

PN-EN ISO 7526:2020-09

Żelazonikle — Oznaczanie zawartości siarki — Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym

PN-EN ISO 7932:2004/A1:2020-09

Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus — Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

Data publikacji: od 2020-08-25 do 2020-09-10

PN-EN 12370:2020-08

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie odporności na krystalizację soli

PN-EN 12697-1:2020-08

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 15741:2020-08

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie OCPs i PCBs metodą GC/MS

PN-EN 15742:2020-08

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie OCPs metodą GC-ECD

PN-EN ISO 1833-17:2020-09

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 17: Mieszanki włókien celulozowych i określonych włókien z włóknami chlorowymi i określonymi pozostałymi włóknami (metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego)

PN-EN ISO 16624:2020-09

Mąka pszenna i semolina z pszenicy durum — Oznaczanie barwy metodą kolorymetrii rozproszonej w odbiciu

PN-EN ISO 21945:2020-09

Biopaliwa stałe — Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę

PN-EN ISO 22476-14:2020-09

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Część 14: Badanie sondą dynamiczną

PN-ISO 12963:2020-08

Analiza gazu — Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu

Data publikacji: od 2020-07-16 do 2020-08-24

PN-EN ISO 22908:2020-08

Jakość wody — Rad 226 i Rad 228 — Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 13165-3:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 3: Metoda badania z zastosowaniem współstrącania i spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 13165-2:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru

PN-EN ISO 13165-1:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 1: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 13164-4:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą

PN-EN ISO 13164-3:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 3: Metoda badania z zastosowaniem emanometru

PN-EN ISO 13164-2:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 2: Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 13164-1:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 1: Zasady ogólne

PN-EN ISO 11665-6:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 6: Metoda chwilowego pomiaru stężenia promieniotwórczego

PN-EN ISO 11665-5:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 5: Metoda ciągłego pomiaru stężenia promieniotwórczego

PN-EN ISO 11665-3:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 3: Metoda chwilowego pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu

PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07

Jakość gleby — Terminologia

PN-EN ISO 3071:2020-08

Tekstylia — Oznaczanie pH ekstraktów wodnych

PN-EN 50413:2020-08

Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz)

PN-EN 17155:2018-08

Ciekłe przetwory naftowe — Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze średnich destylatów — Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o stałej objętości

PN-EN 15587:2019-01

Ziarno zbóż i przetwory zbożowe — Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)

PN-EN 13284-1:2018-02

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości — Część 1: Manualna metoda grawimetryczna

PN-EN 12697-34:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-28:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia

PN-EN 12697-22:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-21:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 21: Badanie penetracji za pomocą płaskich próbek

PN-EN 12697-20:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 20: Badanie penetracji na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)

PN-EN 12697-19:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek

PN-EN 12697-14:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 14: Zawartość wody

PN-EN 12697-11:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-6:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12390-7:2019-08

Badania betonu — Część 7: Gęstość betonu

PN-EN 12390-5:2019-08

Badania betonu — Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań

PN-EN 12390-3:2019-07

Badania betonu — Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań

PN-EN 196-11:2019-01/Ap1:2020-07

Metody badania cementu — Część 11: Ciepło hydratacji — Metoda kalorymetrii izotermicznej

PN-EN 12390-2:2019-07

Badania betonu — Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

 

Data publikacji: od 2020-07-01 do 2020-07-15

PN-EN 13150:2020-07

Stoły robocze dla laboratoriów w instytucjach edukacyjnych — Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i trwałości oraz metody badań

PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07

Paliwa do pojazdów samochodowych — Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 50104:2020-07

Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu — Wymagania użytkowe oraz metody badań

PN-EN 50499:2020-07

Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne

PN-EN 60068-2-64:2008/A1:2020-07

Badania środowiskowe — Część 2-64: Próby — Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne

PN-EN IEC 60794-1-23:2020-07

Kable światłowodowe — Część 1-23: Specyfikacja ogólna — Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego — Metody badań elementów kabla

PN-ISO 22285:2020-07

Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru — Metoda pod obciążeniem

PN-ISO 22286:2020-07

Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie temperatury kroplenia smaru aparatem automatycznym

Data publikacji: od 2020-05-22 do 2020-06-30

PKN-ISO/TS 15495:2020-06 

Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt — Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS

PN-EN 1534:2020-06

Podłogi drewniane i parkiet — Oznaczanie odporności na wgniecenie — Metoda badania

PN-EN 12390-12:2020-06

Badania betonu — Część 12: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację — Przyspieszona metoda karbonatyzacji

PN-EN 13373:2020-06

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów

PN-EN 14103:2020-06

Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów — Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) — Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego

PN-EN 14476+A2:2019-08/Ap1:2020-05

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym — Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)

PN-EN 16215:2020-06

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC/HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC/HRMS

PN-EN 17250:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC

PN-EN 17251:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie ochratoksyny A w mięsie wieprzowym i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-FLD z oczyszczaniem IAC

PN-EN 17252:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie fomopsyny A w nasionach łubinu i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-MS/MS

PN-EN 17351:2020-06

Produkty biobazowe — Oznaczanie zawartości tlenu za pomocą analizatora elementarnego

PN-EN 60704-3:2020-05

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu

PN-EN IEC 60754-3:2020-06

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów — Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej

PN-EN IEC 62812:2019-10/AC:2020-06

Pomiary małych rezystancji — Metody pomiaru i wytyczne

PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06

Przetwory naftowe i produkty podobne — Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych — Część 1: Trwałość palenia aerozolu — Metoda dyszy pustostożkowej

PN-EN ISO 21268-4:2020-05

Jakość gleby — Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych — Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem kwasu/zasady

PN-EN ISO 24444:2020-06

Kosmetyki — Metody badań ochrony przeciwsłonecznej — Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo

PN-ISO 1928:2020-05 

Paliwa stałe — Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

PN-G-04611:2020-06

Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metody uproszczone