Data :

Przedstawiamy nowości z Dziennika Ustaw, które potencjalnie mogą bezpośrednio dotyczyć branży laboratoryjnej.

Data aktualizacji:  15 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: Dz.U. 2021 poz. 247

Data aktualizacji:  3 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej: Dz.U. 2021 poz. 195

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje: Dz.U. 2021 poz. 166

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa: Dz.U. 2021 poz. 147

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych: Dz.U. 2021 poz. 145

Data aktualizacji:  25 stycznia 2021 r.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw: Dz.U. 2021 poz. 133

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty: Dz.U. 2021 poz. 97

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nawozach i nawożeniu: Dz.U. 2021 poz. 76

Data aktualizacji:  12 stycznia 2021 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie materiałów budowlanych, w przypadku których oznacza się stężenie promieniotwórcze izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232, wymagań dotyczących dokonywania tych oznaczeń oraz wartości wskaźnika stężenia promieniotwórczego, o której przekroczeniu informuje się właściwe organy: Dz.U. 2021 poz. 33

Sprawdź, co się zmieniło w ubiegłym roku:

Nowe akty prawne!