Published on :

Kodeks dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku wpisuje się w unijną politykę zmierzającą do redukcji emisji niektórych rodzajów zanieczyszczeń atmosferycznych – poinformowało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort zaznacza, że przygotowany na zlecenie MRiRW kodeks dobrej praktyki rolniczej harmonizuje z nowelizacją ustawy o handlu uprawnieniami do emisji, która wejdzie w życie w ostatnim tygodniu sierpnia. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy NEC, zobowiązującej państwa członkowskie do redukcji emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu, niemetanowych lotnych związków organicznych amoniaku i pyłu drobnego.
Kodeks dobrej praktyki rolniczej określa szereg sposobów możliwych do zastosowania w rolnictwie, które mogą ograniczyć emisję amoniaku do atmosfery. Pokazuje m.in. niskooemisyjne techniki rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt. Dokument zawiera również zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego. Przy wyborze praktyk – jak informuje MRiRW – kierowano się potencjałem ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu.

W informacji podkreślono, że w kodeksie znajdują się liczne odesłania do zaleceń zawartych w innym dokumencie, czyli Zbiorze Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej, który ma na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. „Obydwa dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska” – czytamy w informacji. Podkreślono też, że opisane w nich praktyki i technologie są niskokosztowe dla rolników.

Źródło: wnp.pl