Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawiło do opiniowania projekty trzech istotnych dokumentów.

DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości (Projekt P3 wydania 7 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany to:

  • rozszerzenia zakresu stosowania polityki o organizatorów badań biegłości i producentów materiałów odniesienia, gdy realizują oni działalność laboratoryjną w ramach prowadzonej oceny zgodności  – wykorzystują nieakredytowane własne badania / wzorcowania w przeprowadzanych ocenach zgodności,
  • rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT),
  • rezygnacji ze wskazania przez PCA minimalnej częstości uczestnictwa laboratoriów w PT w cyklu akredytacji,
  • możliwości, a nie obowiązku, zastosowania koncepcji „poddyscyplin” przy określaniu poziomu uczestnictwa w PT,
  • zasad oceny i wykorzystania przez PCA uczestnictwa  laboratoriów w PT, rozumianego jako rezultaty wraz z ich analizą osiągane przez laboratoria w całym cyklu akredytacji, jako jeden z elementów rozpatrywanego ryzyka związanego z oceną kompetencji laboratorium,
  • wskazania przeglądu rezultatów (dowodów) uczestnictwa w PT jako techniki oceny w nadzorze,
  • uwarunkowań dla informowania PCA o uzyskaniu wyników niezadowalających,
  • wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO / IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów,
  • przekazywania sprawozdania o uczestnictwie w PT/ILC przed każdą oceną w procesie nadzoru oraz rozszerzenia zakresu akredytacji,
  • wskazania międzynarodowej bazy danych EPTIS jako zalecanego źródła w wyszukiwaniu odpowiednich programów PT.

DAB-11 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania  odpadów (Projekt P1 wydania 2 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie dotyczą uwzględnienia zmian struktury wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. W dokumencie uwzględniono również zmiany wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów oraz propozycji zgłoszonych przez strony zainteresowane.

DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych (Projekt P3 wydania 2 z dnia 25.02.2020 r.)

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia wymagań zaktualizowanego dokumentu EA-2/15 M EA requirements for the accreditation of flexible scopes.

Rozszerzono również zakres stosowania polityki o jednostki certyfikujące wyroby, jednostki certyfikujące osoby, jednostki inspekcyjne oraz organizatorów badań biegłości.

Źródło oraz szczegółowe informacje: www.pca.gov.pl