Published on :

W związku z aktualnym rozwojem sytuacji nadzwyczajnej i utrzymującym się zagrożeniem zdrowia i życia, uwzględniając wprowadzenie w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 i związane z tym skutki dla funkcjonowania akredytowanych jednostek oceniających zgodność oraz systemu oceny zgodności Polskie Centrum Akredytacji przedłuża do 17.04.2020 r. zawieszenie przeprowadzania wszystkich ocen na miejscu (w tym obserwacji) akredytowanych jednostek oceniających zgodność.

Nowe terminy ocen, które nie będą przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ocen na rok 2020, będą uzgodnione z zainteresowanymi jednostkami oceniającymi zgodność po ustąpieniu ograniczeń w podróżowaniu i kontaktach bezpośrednich.

Jednocześnie, w związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Polskiego Centrum Akredytacji od akredytowanych jednostek oceniających zgodność, dotyczącymi możliwości sprawowania nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami uprzejmie informujemy, że odstępstwa od programów nadzoru certyfikowanych organizacji mogą być przyjmowane i wdrażane przez akredytowane jednostki na ogólnych zasadach określonych w Załączniku do komunikatu PCA – Komunikat Nr 312 z 18.03.2020 r. W przypadku gdy certyfikacja dotyczy programu oceny zgodności regulowanego przepisami prawa lub prywatnego programu oceny zgodności, akredytowane jednostki certyfikujące powinny pozyskiwać informację odpowiednio od regulatora lub właściciela programu nt. jakie są ich oczekiwania odnośnie funkcjonowania właściwych programów oceny zgodności w sytuacji nadzwyczajnej. Informacje te powinny być wykorzystane przez jednostki przy podejmowaniu decyzji o odstępstwach od nadzoru nad udzielonymi certyfikacjami. Polskie Centrum Akredytacji będzie utrzymywać odpowiedni kontakt z właściwymi regulatorami w celu uwzględniania proponowanych oczekiwań co do nadzorowania certyfikowanych organizacji.

Dodatkowo akredytowane jednostki certyfikujące mogą wykorzystywać informacje i komunikaty publikowane przez z IAF za pośrednictwem strony internetowej https://iaffaq.com/, gdzie z jednej strony jednostki mogą zadawać szczegółowe pytania i są zamieszczane najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami, co umożliwia w wielu przypadkach szybkie uzyskanie miarodajnej odpowiedzi.

Polskie Centrum Akredytacji uważnie śledzi zmiany następujące w obecnej sytuacji nadzwyczajnej i analizuje wpływ epidemii COVID-19 na funkcjonowanie systemu oceny zgodności. Bierzemy pod uwagę wszystkie istotne w tym zakresie zalecenia rządu, a także organizacji EA, ILAC i IAF. W trosce o zdrowie nas wszystkich i w interesie utrzymania ciągłości funkcjonowania akredytacji i systemów oceny zgodności, przyjmujemy na bieżąco rozwiązania w zakresie funkcjonowania PCA uwzględniające aktualny stan nadzwyczajny. Wszystkie informacje z tym związane będą Państwu komunikowane w formie kolejnych aktualizacji dotyczących sposobu funkcjonowania PCA.

Źródło: www.pca.gov.pl