Published on :

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:
1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
2) miejsc dostępnych dla ludności.

Pobierz rejestr: REJESTR_z_art_124_Pos

Źródło: GIOŚ