Published on :

Państwowa Agencja Atomistyki będzie rozbudowywać sieć stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych. Do końca roku łącznie 15 nowych urządzeń będzie monitorować wschodnią granicę Polski. W obecności ministra klimatu Michała Kurtyki oraz ministra środowiska Michała Wosia zostały podpisane w tej sprawie listy intencyjne z wojewodami oraz porozumienie ramowe z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych.

Nowe stacje wzmocnią system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną. Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych za wschodnią granicą Polski.

„Rozbudowa sieci stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych to ważne działanie służące zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom Polski. Pozwoli ona jeszcze lepiej monitorować sytuację radiacyjną, a tym samym szybciej reagować w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych. Dzięki temu będzie można lepiej informować społeczeństwo w przypadku konieczności podjęcia ewentualnych działań zaradczych” – podkreśla minister klimatu Michał Kurtyka.

W związku z rozbudową liczba stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych na ścianie wschodniej wzrośnie z 6 do 19 stacji. Dokładne lokalizacje 13 nowych stacji zostaną wskazane po analizie m.in. ukształtowania terenu, otoczenia przyrodniczego, urbanistycznego czy dostępności infrastruktury telekomunikacyjnej. Działanie przewiduje również wymianę dwóch stacji starego typu na nowe.

Realizacja rozbudowy sieci stacji wykrywania skażeń promieniotwórczych przewidywana jest do końca 2020 roku.

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Stacje PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić na stronie internetowej państwowej Agencji Atomistyki.

Źródło: www.gov.pl