Published on :

Komunikat nr 324 z dnia 03.09.2020 r. w sprawie aktualizacji sektorowego programu akredytacji DAB-11.

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że zostało opublikowane wydanie 2 programu DAB-11 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów.

Zmiany wprowadzone w postanowieniach programu DAB-11 są zmianami formalnymi i wynikają w głównej mierze z opublikowania znowelizowanych dokumentów odniesienia wskazanych w programie:

  • rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;
  • norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

PCA przyjmuje wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji laboratoriów wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów, z uwzględnieniem postanowień wydania 2 programu akredytacji DAB-11. Wnioski laboratoriów będą rozpatrywane przez PCA podczas planowych ocen na miejscu, lub w formie przeglądu dokumentacji poza programem nadzoru.

Wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji w ramach oceny w formie przeglądu dokumentacji należy składać na formularzu FA-01 wraz z dowodami (dokumenty i zapisy), potwierdzającymi uwzględnienie postanowień wydania 2 programu akredytacji DAB-11.

Zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAB-11 zostały oznaczone kolorem czerwonym. Wydanie 2 programu akredytacji DAB-11 zastępuje wydanie 1 z dnia 08.01.2018 r. i obowiązuje od dnia 03.11.2020 r.

Źródło: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-324,527.html