Published on :

Data publikacji: od 2020-12-15 do 2020-12-31

PN-EN ISO 1833-1:2020-12

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 1: Ogólne zasady badań

PN-EN ISO 1833-2:2020-12

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 2: Mieszanki trójskładnikowe

PN-EN ISO 1833-25:2020-12

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 25: Mieszanki włókien poliestrowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem kwasu trichlorooctowego i chloroformu)

PN-EN ISO 11890-2:2020-12

Farby i lakiery — Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) i/lub półlotnych związków organicznych (SVOC) — Część 2: Metoda chromatografii gazowej

PN-EN ISO 17640:2019-01

Badania nieniszczące spoin — Badania ultradźwiękowe — Techniki, poziomy badania i ocena

PN-EN ISO 19679:2020-12

Tworzywa sztuczne — Oznaczanie biodegradacji tlenowej niepływających materiałów polimerowych na granicy faz woda morska/osad — Metoda analizy wydzielonego ditlenku węgla

PN-EN ISO 20418-3:2020-12

Tekstylia — Jakościowa i ilościowa analiza proteomiczna niektórych włókien pochodzenia zwierzęcego — Część 3: Wykrywanie peptydów z zastosowaniem LC-MS bez redukcji białka

PN-EN ISO 21365:2020-12/Ap1:2020-12

Jakość gleby — Koncepcyjne modele terenu dla terenów potencjalnie zanieczyszczonych/skażonych

PN-ISO 21493:2020-12

Przetwory naftowe — Oznaczanie punktu zmętnienia i równoważnika punktu anilinowego

PN-EN ISO/IEC 17000:2020-12

Ocena zgodności — Terminologia i ogólne zasady

PN-EN ISO 16546:2020-12

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Określanie odporności na zamrażanie-odmrażanie

PN-EN ISO 16534:2020-12

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Określanie pełzania przy ściskaniu

PN-EN 14614:2020-12

Jakość wody — Wytyczne do oceny hydromorfologicznych cech rzek

Data publikacji: od 2020-12-03 do 2020-12-14

PN-EN ISO 3015:2019-06 

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego — Oznaczanie temperatury mętnienia

PN-EN ISO 11203:2010/A1:2020-12

Akustyka — Hałas emitowany przez maszyny i urządzenia — Wyznaczanie poziomów ciśnienia akustycznego emisji na stanowisku pracy i w innych określonych miejscach na podstawie poziomu mocy akustycznej

PN-EN ISO 15151:2020-12

Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych — Oznaczanie minerałów i pierwiastków śladowych — Metoda atomowej spektrometrii emisyjnej sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-AES)

PN-EN ISO 16558-1:2016-01/A1:2020-12

Jakość gleby — Węglowodory ropopochodne stanowiące zagrożenie — Część 1: Oznaczanie alifatycznej oraz aromatycznej frakcji lotnych węglowodorów ropopochodnych z zastosowaniem chromatografii gazowej (statyczna analiza fazy nadpowierzchniowej)

PN-EN ISO 16958:2020-12

Mleko, przetwory mleczne, preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych — Oznaczanie składu kwasów tłuszczowych — Metoda kapilarnej chromatografii gazowej

PN-EN ISO 18674-4:2020-12 

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Monitorowanie geotechniczne za pomocą urządzeń terenowych — Część 4: Pomiar ciśnienia wody w porach: Piezometry

PN-EN ISO 21365:2020-12 

Jakość gleby — Koncepcyjne modele trenu dla trenów potencjalnie zanieczyszczonych/skażonych

PN-EN ISO 22744-1:2020-12

Tekstylia i wyroby tekstylne — Oznaczanie organicznych związków cyny — Część 1: Metoda derywatyzacji z zastosowaniem chromatografii gazowej

Data publikacji: od 2020-11-24 do 2020-12-02

PN-EN 10136:2019-07

Stale i żeliwa — Oznaczanie zawartości niklu — Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN 12014-2:2018-01

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie zawartości azotanów(V) i/lub azotanów(III) — Część 2: Oznaczanie zawartości azotanów(V) w warzywach i przetworach warzywnych metodą HPLC/IC

PN-EN 16857:2017-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie benzenu w napojach bezalkoholowych, innych napojach i żywności na bazie warzyw dla niemowląt za pomocą analizy fazy nadpowierzchniowej metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (HS-GC-MS)

PN-EN 17041:2018-07

Nawozy — Oznaczanie boru o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną z azometyną-H

PN-EN 17042:2018-07

Nawozy — Oznaczanie boru o zawartości > 10 % metodą miareczkowania acydymetrycznego

PN-EN 17043:2018-07

Nawozy — Oznaczanie molibdenu o zawartości ≤ 10 % metodą spektrometryczną kompleksu z tiocyjanianem amonu

PN-Z-01339:2020-12

Hałas ultradźwiękowy — Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów w środowisku pracy

PN-Z-04367:2020-11

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-Z-04398:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

PN-Z-04520:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie octanu n-butylu i jego izomerów: octanu izobutylu i octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

PN-Z-04521:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04522:2020-11

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04523:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04524:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04525:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie pentachlorofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04526:2020-12

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Data publikacji: od 2020-11-09 do 2020-11-23

PN-EN 10181:2019-07

Stale — Oznaczanie zawartości ołowiu — Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN ISO 12960:2020-11

Geotekstylia i wyroby pokrewne — Metoda badań przesiewowych do wyznaczania odporności na ciecze kwaśne i zasadowe

PN-EN ISO 24023-1:2020-11

Tworzywa sztuczne — Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do różnych technik formowania — Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

PN-EN ISO 24023-2:2020-11

Tworzywa sztuczne — Plastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-P) do różnych technik formowania — Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

PN-EN ISO 24025-1:2020-11

Tworzywa sztuczne — Polimery sulfonowe do różnych technik formowania — Część 1: System oznaczenia i podstawa specyfikacji

PN-EN ISO 24025-2:2020-11

Tworzywa sztuczne — Polimery sulfonowe do różnych technik formowania — Część 2: Przygotowanie kształtek do badań i oznaczanie właściwości

Data publikacji: od 2020-11-02 do 2020-11-09

PN-EN 1341:2013-05

Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 1343:2013-05

Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 1469:2015-04 

Wyroby z kamienia naturalnego — Płyty okładzinowe — Wymagania

PN-EN 12057:2015-04

Wyroby z kamienia naturalnego — Płyty modułowe — Wymagania

PN-EN 12058:2015-04

Wyroby z kamienia naturalnego — Płyty posadzkowe i schodowe — Wymagania

PN-EN 17346:2020-11

Powietrze atmosferyczne — Standardowa metoda oznaczania stężenia amoniaku z użyciem dyfuzyjnych próbników

PN-EN 17389:2020-11

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Procedury zapewnienia jakości i kontroli jakości automatycznych monitorów urządzeń do pochłaniania pyłów

PN-EN ISO 11266:2020-11

Jakość gleby — Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

PN-EN ISO 15685:2020-11

Jakość gleby — Oznaczanie potencjalnej nitryfikacji i hamowania nitryfikacji — Szybki test utleniania amoniaku

PN-EN ISO 17155:2020-11

Jakość gleby — Oznaczanie ilości i aktywności mikroflory glebowej z zastosowaniem krzywych oddychania

PN-EN ISO 17512-1:2020-11 

Jakość gleby — Test unikania do oznaczania jakości gleby i wpływu zanieczyszczeń na zachowanie — Część 1: Badanie z zastosowaniem dżdżownic (Eisenia fetida i Eisenia andrei)

PN-EN ISO 17512-2:2020-11

Jakość gleby — Test unikania do oznaczania jakości gleby i wpływu zanieczyszczeń na zachowanie — Część 2: Badanie z zastosowaniem skoczogonków (Folsomia candida)

PN-EN ISO 20130:2020-11

Jakość gleby — Pomiar aktywności enzymów w próbkach gleby, w płytkach z mikrodołkami, z zastosowaniem substratów kolorymetrycznych

PN-EN ISO 21479:2020-11

Jakość gleby — Oznaczanie wpływu zanieczyszczeń na florę glebową — Ocenianie jakości gleby poprzez skład kwasu tłuszczowego liści roślin

PN-EN ISO 29200:2020-11

Jakość gleby — Ocena genotoksycznego wpływu na rośliny wyższe — Test mikrojądrowy z zastosowaniem Vicia faba

Data publikacji: od 2020-10-14 do 2020-11-01

PN-EN 196-11:2019-01

Metody badania cementu — Część 11: Ciepło hydratacji — Metoda izotermiczna

PN-EN 12916:2019-06

Przetwory naftowe — Oznaczanie grup węglowodorów aromatycznych w średnich destylatach — Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem współczynnika załamania światła

PN-EN ISO 787-19:2020-10

Ogólne metody badań pigmentów — Część 19: Oznaczanie azotanów rozpuszczalnych w wodzie (Metoda z kwasem salicylowym)

PN-EN ISO 3015:2019-06/Ap1:2020-10

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego — Oznaczanie temperatury mętnienia

PN-EN ISO 3016:2019-06/Ap1:2020-10

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego — Oznaczanie temperatury płynięcia

PN-EN ISO 3657:2020-10

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Oznaczanie liczby zmydlenia

PN-EN ISO 4264:2018-08

Przetwory naftowe — Obliczanie indeksu cetanowego paliw ze średnich destylatów metodą równania czterech zmiennych

PN-EN ISO 5667-6:2016-12/A11:2020-10

Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 6: Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni

PN-EN ISO 6887-5:2020-10

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Przygotowanie próbek, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych — Część 5: Specyficzne zasady przygotowania mleka i przetworów mlecznych

PN-EN ISO 11133:2014-07/A2:2020-10

Mikrobiologia żywności, pasz i wody — Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badań pożywek

PN-EN ISO 18135:2017-06

Biopaliwa stałe — Pobieranie próbek

PN-EN ISO 22477-5:2018-10/Ap1:2020-10

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania konstrukcyjnych elementów geotechnicznych — Część 5: Badanie kotew iniekcyjnych

PN-ISO 19662:2020-10

Mleko — Oznaczanie zawartosci tłuszczu — Kwasowo-butyrometryczna (metoda Gerbera)

PN-ISO 20729:2020-10

Gaz ziemny — Oznaczanie związków siarki — Oznaczanie zawartości siarki całkowitej metodą fluorescencji w ultrafiolecie

 

Data publikacji: od 2020-09-21 do 2020-10-13

PN-EN 71-7+A3:2020-10

Bezpieczeństwo zabawek — Część 7: Farby do malowania palcami — Wymagania i metody badań

PN-EN 1097-2:2020-09 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-8:2020-09

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw — Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

PN-EN 1390:2020-09

Środki ochrony drewna — Oznaczanie działania zwalczającego larwy Hylotrupes bajulus (Linnaeus) — Metoda laboratoryjna

PN-EN 10177:2019-07

Stale — Oznaczanie zawartości wapnia — Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)

PN-EN 17362:2020-10

Pasze — Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie pentachlorofenolu (PCP) w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

PN-EN ISO 3405:2019-05

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego i syntetycznego — Oznaczanie składu frakcyjnego metodą destylacji pod ciśnieniem atmosferycznym

PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09

Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus — Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

PN-EN ISO 8199:2019-01/Ap1:2020-10

Jakość wody — Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli

PN-EN ISO 14239:2020-10

Jakość gleby — Laboratoryjne metody inkubacji do pomiaru mineralizacji związków organicznych w glebie w warunkach tlenowych

PN-EN ISO 15473:2020-10

Jakość gleby — Zasady prowadzenia badań laboratoryjnych nad biodegradacją związków organicznych w glebie w warunkach beztlenowych

PN-EN ISO 17678:2019-07/Ap1:2020-10

Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej

PN-EN ISO 17892-9:2018-05

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 9: Ściskanie trójosiowe z konsolidacją na próbkach całkowicie nasyconych wodą

PN-ISO 15323:2020-09

Suszone białkowe produkty mleczne — Oznaczanie wskaźnika rozpuszczalności azotu

Data publikacji: od 2020-09-11 do 2020-09-21

PN-EN ISO 665:2020-09

Nasiona oleiste — Oznaczanie wilgotności i zawartości substancji lotnych

PN-EN ISO 7526:2020-09

Żelazonikle — Oznaczanie zawartości siarki — Metoda absorpcji w podczerwieni po spaleniu w piecu indukcyjnym

PN-EN ISO 7932:2004/A1:2020-09

Mikrobiologia żywności i pasz — Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus — Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C

Data publikacji: od 2020-08-25 do 2020-09-10

PN-EN 12370:2020-08

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie odporności na krystalizację soli

PN-EN 12697-1:2020-08

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 15741:2020-08

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie OCPs i PCBs metodą GC/MS

PN-EN 15742:2020-08

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie OCPs metodą GC-ECD

PN-EN ISO 1833-17:2020-09

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 17: Mieszanki włókien celulozowych i określonych włókien z włóknami chlorowymi i określonymi pozostałymi włóknami (metoda z zastosowaniem stężonego kwasu siarkowego)

PN-EN ISO 16624:2020-09

Mąka pszenna i semolina z pszenicy durum — Oznaczanie barwy metodą kolorymetrii rozproszonej w odbiciu

PN-EN ISO 21945:2020-09

Biopaliwa stałe — Uproszczona metoda pobierania próbek do zastosowań na małą skalę

PN-EN ISO 22476-14:2020-09

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Część 14: Badanie sondą dynamiczną

PN-ISO 12963:2020-08

Analiza gazu — Metody porównawcze do oznaczania składu mieszanin gazowych oparte na jedno- i dwupunktowym wzorcowaniu

Data publikacji: od 2020-07-16 do 2020-08-24

PN-EN ISO 22908:2020-08

Jakość wody — Rad 226 i Rad 228 — Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 13165-3:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 3: Metoda badania z zastosowaniem współstrącania i spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 13165-2:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 2: Metoda badania z zastosowaniem emanometru

PN-EN ISO 13165-1:2020-07

Jakość wody — Rad-226 — Część 1: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 13164-4:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 4: Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego z dwufazową cieczą

PN-EN ISO 13164-3:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 3: Metoda badania z zastosowaniem emanometru

PN-EN ISO 13164-2:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 2: Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 13164-1:2020-07

Jakość wody — Radon-222 — Część 1: Zasady ogólne

PN-EN ISO 11665-6:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 6: Metoda chwilowego pomiaru stężenia promieniotwórczego

PN-EN ISO 11665-5:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 5: Metoda ciągłego pomiaru stężenia promieniotwórczego

PN-EN ISO 11665-3:2020-07

Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 3: Metoda chwilowego pomiaru stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu

PN-EN ISO 11074:2015-10/A1:2020-07

Jakość gleby — Terminologia

PN-EN ISO 3071:2020-08

Tekstylia — Oznaczanie pH ekstraktów wodnych

PN-EN 50413:2020-08

Norma podstawowa w zakresie metod pomiarów i obliczeń ekspozycji ludzi w polach elektrycznych, magnetycznych i elektromagnetycznych (0 Hz – 300 GHz)

PN-EN 17155:2018-08

Ciekłe przetwory naftowe — Oznaczanie wskazanej liczby cetanowej (WLC) paliw ze średnich destylatów — Podstawowa metoda kalibracji pierwotnymi paliwami odniesienia przy zastosowaniu komory spalania o stałej objętości

PN-EN 15587:2019-01

Ziarno zbóż i przetwory zbożowe — Oznaczanie Besatz w pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.), pszenicy durum (Triticum durum Desf.), życie (Secale cereale L.), pszenżycie (Triticosecale Wittmack spp) i jęczmieniu paszowym (Hordeum vulgare L.)

PN-EN 13284-1:2018-02

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego pyłu w zakresie niskich wartości — Część 1: Manualna metoda grawimetryczna

PN-EN 12697-34:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 34: Badanie Marshalla

PN-EN 12697-28:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia

PN-EN 12697-22:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-21:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 21: Badanie penetracji za pomocą płaskich próbek

PN-EN 12697-20:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 20: Badanie penetracji na próbkach sześciennych lub cylindrycznych (CY)

PN-EN 12697-19:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 19: Wodoprzepuszczalność próbek

PN-EN 12697-14:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 14: Zawartość wody

PN-EN 12697-11:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 11: Oznaczanie powinowactwa pomiędzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-6:2020-07

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badań — Część 6:Oznaczanie gęstości objętościowej próbek mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12390-7:2019-08

Badania betonu — Część 7: Gęstość betonu

PN-EN 12390-5:2019-08

Badania betonu — Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań

PN-EN 12390-3:2019-07

Badania betonu — Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań

PN-EN 196-11:2019-01/Ap1:2020-07

Metody badania cementu — Część 11: Ciepło hydratacji — Metoda kalorymetrii izotermicznej

PN-EN 12390-2:2019-07

Badania betonu — Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych

 

Data publikacji: od 2020-07-01 do 2020-07-15

PN-EN 13150:2020-07

Stoły robocze dla laboratoriów w instytucjach edukacyjnych — Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i trwałości oraz metody badań

PN-EN 16734+A1:2018-12/Ap1:2020-07

Paliwa do pojazdów samochodowych — Olej napędowy B10 do pojazdów samochodowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 50104:2020-07

Urządzenia elektryczne do wykrywania i pomiaru tlenu — Wymagania użytkowe oraz metody badań

PN-EN 50499:2020-07

Metoda oszacowania ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne

PN-EN 60068-2-64:2008/A1:2020-07

Badania środowiskowe — Część 2-64: Próby — Próba Fh: Wibracje przypadkowe szerokopasmowe i wytyczne

PN-EN IEC 60794-1-23:2020-07

Kable światłowodowe — Część 1-23: Specyfikacja ogólna — Podstawowe procedury badań kabla światłowodowego — Metody badań elementów kabla

PN-ISO 22285:2020-07

Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie wydzielania oleju ze smaru — Metoda pod obciążeniem

PN-ISO 22286:2020-07

Przetwory naftowe i środki smarowe — Oznaczanie temperatury kroplenia smaru aparatem automatycznym

Data publikacji: od 2020-05-22 do 2020-06-30

PKN-ISO/TS 15495:2020-06 

Mleko, przetwory mleczne i preparaty dla niemowląt — Wytyczne do ilościowego oznaczania melaminy i kwasu cyjanurowego za pomocą LC-MS/MS

PN-EN 1534:2020-06

Podłogi drewniane i parkiet — Oznaczanie odporności na wgniecenie — Metoda badania

PN-EN 12390-12:2020-06

Badania betonu — Część 12: Oznaczanie odporności betonu na karbonatyzację — Przyspieszona metoda karbonatyzacji

PN-EN 13373:2020-06

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie właściwości geometrycznych elementów

PN-EN 14103:2020-06

Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów — Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) — Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego

PN-EN 14476+A2:2019-08/Ap1:2020-05

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne — Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym — Metoda badania i wymagania (Faza 2/Etap 1)

PN-EN 16215:2020-06

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie zawartości dioksyn i dioksynopodobnych PCB metodą GC/HRMS oraz wskaźnikowych PCB metodą GC/HRMS

PN-EN 17250:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie ochratoksyny A w przyprawach, lukrecji, kakao i produktach kakaowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej metodą HPLC-FLD i oczyszczaniu na IAC

PN-EN 17251:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie ochratoksyny A w mięsie wieprzowym i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-FLD z oczyszczaniem IAC

PN-EN 17252:2020-06

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie fomopsyny A w nasionach łubinu i produktach z nich uzyskanych metodą HPLC-MS/MS

PN-EN 17351:2020-06

Produkty biobazowe — Oznaczanie zawartości tlenu za pomocą analizatora elementarnego

PN-EN 60704-3:2020-05

Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 3: Procedura określania i weryfikowania deklarowanych wartości emisji hałasu

PN-EN IEC 60754-3:2020-06

Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pochodzących z kabli i przewodów — Część 3: Pomiar niskiego poziomu zawartości halogenów za pomocą chromatografii jonowej

PN-EN IEC 62812:2019-10/AC:2020-06

Pomiary małych rezystancji — Metody pomiaru i wytyczne

PN-EN ISO 15029-1:2002/Ap1:2020-06

Przetwory naftowe i produkty podobne — Oznaczanie charakterystyki zapłonu aerozolu cieczy trudnopalnych — Część 1: Trwałość palenia aerozolu — Metoda dyszy pustostożkowej

PN-EN ISO 21268-4:2020-05

Jakość gleby — Sposoby przeprowadzania wymywania w celu wykonania późniejszych chemicznych i ekotoksykologicznych badań gleby i materiałów glebopodobnych — Część 4: Wpływ pH na wymywanie z początkowym dodaniem kwasu/zasady

PN-EN ISO 24444:2020-06

Kosmetyki — Metody badań ochrony przeciwsłonecznej — Wyznaczanie współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) in vivo

PN-ISO 1928:2020-05 

Paliwa stałe — Oznaczanie ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej i obliczanie wartości opałowej

PN-G-04611:2020-06

Węgiel kamienny, koks i półkoks z węgla kamiennego oraz karbonizat — Oznaczanie zawartości wilgoci — Metody uproszczone