Published on :

Rozstrzygnięty został konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Centrum Akredytacji – Lucyna Olborska, dotychczasowy Dyrektor PCA, pokieruje pracami tej instytucji przez następne cztery lata. Decyzję o powołaniu Lucyny Olborskiej na stanowisko Dyrektora PCA z dniem 17 lutego 2021 r. podjął Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Dyrektor Lucyna Olborska jest związana z PCA od roku 2001, w latach  2009 – 2015 pełniła funkcję zastępcy dyrektora. Z dniem 15 grudnia 2016 r. została powołana przez Ministra Rozwoju i Finansów na stanowisko dyrektora (na podstawie art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 13.04.2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku,  Dz. U. poz. 542 z późn. zmianami).

 Jako Dyrektor PCA Lucyna Olborska odpowiada za:

  • utrzymanie statusu sygnatariusza porozumień międzynarodowych EA, ILAC, IAF w celu zapewnienia uznawania akredytowanych certyfikatów i raportów z badań wykorzystywanych przez regulatorów i przedsiębiorców;
  • zapewnienie zgodności z krajowymi i międzynarodowymi wymaganiami dotyczącymi jednostki akredytującej w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
    nr 765/2008 i normy PN-EN ISO/IEC 17011;
  • zapewnienie rozszerzenia działalności akredytacyjnej w odpowiedzi na zapotrzebowanie administracji publicznej i innych zainteresowanych stron;
  • promowane akredytowanych usług w zakresie oceny zgodności i ich uznawania na bazie porozumień o wzajemnym uznawaniu MLA;
  • sprawozdawanie się z działalności akredytacyjnej i finansowej ministrowi właściwemu ds. gospodarki;
  • zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

W listopadzie 2020 r. członkowie 46. Zgromadzenia Ogólnego European co-operation for Accreditation (EA) ponownie wybrali L. Olborską na przewodniczącą Komitetu EA ds. Komunikacji i Wydawnictw (EA CPC) i powołali ją w skład Rady Zarządzającej ds. Technicznych. Rolą Komitetu EA CPC jest wspieranie jednostek akredytujących w działaniach promujących porozumienie o wzajemnym uznawaniu akredytowanych wyników oceny zgodności (EA MLA). Rada Zarządzająca ds. Technicznych EA jest odpowiedzialna za koordynację działań w zakresie harmonizacji wymagań dot. funkcjonowania akredytacji
w krajach członkowskich UE.

Sylwetka Lucyny Olborskiej: https://www.pca.gov.pl/kierownictwo-dy/

Źródło: Polskie Centrum Akredytacji