Published on :

Minister Zdrowia skierował do uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych oraz opiniowania projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania zadań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, w którym określono (przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej i OECD):

1. zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej,

2. sposób dokonywania kontroli i weryfikacji spełniania zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej przez jednostki badawcze i certyfikowane jednostki badawcze,

3. procedurę uzyskiwania i cofania certyfikatu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej oraz wykreślania z wykazu certyfikowanych jednostek badawczych.

 Ewentualne uwagi można zgłaszać do 31 marca 2021 r.

 Projekt rozporządzenia został udostępniony w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

Źródło: www.gov.pl