Published on :

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych w sprawie planowanych ograniczeń załącznika XVII do rozporządzenia REACH. Propozycja dotyczy wprowadzenia ograniczeń dla ołowiu i jego związków (CAS 7439-92-1, WE 231-100-4) w amunicji do strzelania na świeżym powietrzu i w sprzęcie wędkarskim.

W 2021 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła rozporządzenie zmieniające załącznik XVII rozporządzenia REACH w zakresie zakazu oddawania strzałów amunicją zawierającą ołów na obszarach wodno-błotnych. ECHA, na wniosek KE, przygotowała kolejny wniosek w sprawie ograniczeń wprowadzania do obrotu i stosowania ołowiu w amunicji (do broni palnej i wiatrówek), ciężarkach wędkarskich i przynętach stosowanych na świeżym powietrzu. Zastosowania na świeżym powietrzu obejmują polowanie, strzelectwo sportowe, inne formy strzelectwa na świeżym powietrzu oraz wędkarstwo.

Zastosowania militarne oraz zastosowanie ołowiu w amunicji stosowanej przez policję, siły bezpieczeństwa i służby celne są wyłączone z proponowanych ograniczeń. Zastosowanie ołowianej amunicji we wnętrzach jest również wyłączone z zakresu proponowanych ograniczeń.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane strony. Kwestionariusz, wszelkie dokumenty źródłowe oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA.

Strona konsultacji publicznych w sprawie proponowanych ograniczeń ołowiu w amunicji i sprzęcie wędkarskim.

Konsultacje rozpoczęły się 24 marca 2021 r. i będą trwały do 24 września 2021 r.

W trakcie sześciomiesięcznego okresu konsultacji społecznych możliwe jest przesłanie więcej niż jednego komentarza. Biorąc udział w konsultacjach, prosimy o wzięcie pod uwagę, kiedy poszczególne aspekty wniosku zostaną omówione na posiedzeniach plenarnych Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) lub Komitetu ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC) oraz odpowiednio zaplanować termin ich składania:

  Praca w Komietetach ECHA
Posiedzenie plenarne Komitetu (harmonogram) Komitet ds. Oceny Ryzyka (RAC) Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych (SEAC)
1. (2,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji) Sprawdzenie proponowanego zakresu stosowania.

Podsumowanie zagrożenia i przeprowadzenie wstępnej dyskusji na temat narażenia/ryzyka.

Sprawdzenie proponowanego zakresu stosowania.

Podsumowanie kosztów proponowanego ograniczenia i przeprowadzenie wstępnych dyskusji na temat tego, jakie przyniesie ono korzyści.

2. (5,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji) Podsumowanie narażenia/ryzyka oraz przeprowadzenie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw. Podsumowanie korzyści oraz przeprowadzenie wstępnych dyskusji dotyczących odstępstw i proporcjonalności.
3. (8,5 miesiąca  od rozpoczęcia konsultacji) Sfinalizowanie dyskusji na temat odstępstw. Ukończenie opinii wraz z uzasadnieniem i przyjęcie ostatecznej opinii. Podsumowanie proporcjonalności i odstępstw. Finalizacja opinii wraz z uzasadnieniem i przyjęcie projektu opinii
4.  Nie dotyczy Podsumowanie kwestii poruszonych podczas konsultacji w sprawie projektu opinii SEAC. Przyjęcie ostatecznej opinii.

 

Źródło: gov.pl