Published on :

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie rozpocznie budowę nowoczesnego laboratorium mikrobiologicznego o klasie zabezpieczeń BSL3. To inwestycja w bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców województwa i kraju. Baza lokalowa, wyposażenie i sprzęt laboratoryjny oraz doświadczony personel pozwoli na szybkie reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, takich jak pandemia czy inne zagrożenia biologiczne.

Jak pokazała pandemia, funkcjonowanie inspekcji sanitarnych jest niezwykle ważne w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego. Istotne jest to, by inspekcje sanitarne posiadały podstawowe narzędzia do walki z podobnymi zdarzeniami, a takim narzędziem jest to laboratorium, które pozwoli zabezpieczyć region południowo-wschodni. Bardzo się cieszę, że możemy rozpocząć dzisiaj proces budowy tego laboratorium poprzez podpisanie umowy z wykonawcą. Dziękuję Panu wojewodzie za wsparcie w organizacji tego projektu – podkreślał Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Sanitarny wz. podczas konferencji związanej z podpisaniem umowy na budowę lubelskiego laboratorium.

W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń, wojewoda lubelski Lech Sprawka, lubelski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Maria Jolanta Korniszuk, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego Marcin Jakóbczyk, wiceprezes zarządu Spółki Baudziedzic Marcin Baran i zastępca dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Andrzej Mirosław.

WSSE Lublin

W roku 2020 WSSE w Lublinie przeprowadziła ponad 48,6 tys. badań w kierunku SARS CoV 2. W roku 2021 przeprowadziła ponad 10,0 tys. analogicznych badań. Warunki techniczne stacji zmuszały w czasie natężenia pandemii do kierowania próbek do badań w innych laboratoriach, w tym zlokalizowanych poza terenem województwa lubelskiego. Sytuacja ta wpływała na wydłużenie czasu oczekiwania na wyniki badań.

Dzięki pracy nowego laboratorium znacznie skróci się czas pomiędzy pobraniem próbki a przedstawieniem wyników. Pozwoli to na szybsze eliminowanie czynników zakaźnych, diagnozowanie i kierowanie do leczenia osób zakażonych oraz możliwie najszybsze zwalniania z kwarantanny osób niestanowiących ryzyka.

Znaczne zwiększenie powierzchni kluczowych pomieszczeń, wygospodarowanie stref pod wysokospecjalizowane urządzenia diagnostyczne a także dostęp do nowoczesnej infrastruktury umożliwi szybkie profilowanie jednostki w zależności od potrzeb. WSSE w Lublinie będzie mogła natychmiast podejmować działania i wyznaczać szlaki i standardy postepowania podczas pojawiającego się zagrożenia epidemiologicznego, niezależnie od jego źródła i pochodzenia.

Położenie przygraniczne może także stanowić szanse na wykonywanie badań związanych z masowymi ruchami ludności uchodźczej.

Projekt

Inwestycja obejmuje kompleksową budowę z pełną infrastrukturą budynku laboratorium o kubaturze brutto 9992,78m3 i powierzchni zabudowy 859,11m2 z oddziałami klasy BSL3 oraz łącznikiem nadziemnym z istniejącym budynkiem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej w Lublinie. Budynek będzie przyjazny osobom z niepełnosprawnościami i środowisku przyrodniczemu, a także energooszczędny.

Wartość umowy

  • 44 373 357,00 zł brutto

Finansowanie:

  • Projekt nr POIS.11.03.00-00-180/22 pn. „Budowa laboratorium mikrobiologicznego w kontekście skutków wywołanych pandemią COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia Oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.
  • budżet państwa

Wykonawca

BAUDZIEDZIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2023 r.

Stopnie bezpieczeństwa BSL

Stopień bezpieczeństwa biologicznego (ang. Biosafety Level, BSL) określa w skali 1-4 standard laboratoriów dostosowanych do pracy z patogenami różnych grup ryzyka. W laboratoriach o najbardziej podstawowym poziomie bezpieczeństwa, BSL1, pracuje się z czynnikami ryzyka, które niosą minimalne zagrożenie dla zdrowia ludzi z prawidłową odpornością. Laboratoria o stopniu BSL3 pozwalają na bezpieczną pracę nad czynnikami, które mogą wywoływać ciężką chorobę u ludzi i zwierząt.

Źródło: gov.pl