Published on :

5 stycznia 2024 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji (CLP).

Rozporządzenie, nazywane również 21. ATP do CLP (z ang. Adaptation to Technical and Scientific Progress to Classification, Labelling and Packaging) bazuje na opiniach Komitetu ds. Oceny Ryzyka (RAC) działającego przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) i dostosowuje rozporządzenie CLP do dokonującego się postępu technologicznego i naukowego.

1 września 2025 r. – termin obowiązkowego stosowania

Po tym jak 21. ATP do CLP zostało oficjalnie opublikowane, wchodzi w życie 25 stycznia 2024 r., czyli od tej daty można dobrowolnie korzystać z ustalonej zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania dla substancji wymienionych w tej ATP.  Natomiast przepisy tego rozporządzenia obowiązkowo stosuje się od 1 września 2025 r.

Najważniejsze zmiany które wprowadza 21. ATP do CLP

Rozporządzenie (UE) 2024/197 dodaje w załączniku VI do rozporządzenia CLP (w części 3. tabela 3.) 27 nowych pozycji wraz z numerem indeksowym, oraz zmienia numer indeksowy przy 24 pozycjach.

Najważniejsze nowe wpisy dla substancji, które znalazły się w rozporządzeniu :

  • aldehyd cynamonowy; 3-fenyloprop-2-enal; cynamal; aldehyd cynamonowy; (2E)-3-fenyloprop-2-enal (nr CAS 104-55-2);
  • nonylofenol, rozgałęziony i liniowy, oksyetylenowany (o średniej masie cząsteczkowej ≤ 1 540 g/mol) [obejmuje orto-,meta-, paraizomery lub dowolne ich połączenie] (wiele numerów CAS);
  • alkohol benzylowy (nr CAS 100-51-6);
  • ołów w postaci proszku; [średnica cząstek < 1 mm] (nr CAS 7439-92-1).

Gdzie można znaleźć rozporządzenie (UE) 2024/197 ?

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/197 z dnia 19 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w odniesieniu do zharmonizowanej klasyfikacji i oznakowania niektórych substancji  – 21. ATP do CLP dostępne jest we wszystkich językach urzędowych UE, na stronie EUR-Lex: Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/197 (21. ATP do CLP).

Źródło: gov.pl

foto: freepik.com