Published on :

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przedstawił ocenę jakości powietrza w Polsce w 2018r. Ocena pod kątem ochrony zdrowia obejmuje 12 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), ozonu (O3), benzenu (C6H6),  pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz zanieczyszczeń oznaczanych w pyle PM10: benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Ocena pod kątem ochrony roślin została wykonana odrębnie dla 3 zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX) i ozonu (O3).

Raporty dostępne są na portalu „Jakość powietrza”: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/show/1001557

Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska