Published on :

BP określiło nową ambicję dnia 12 lutego 2020, zgodnie z którą stanie się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do 2050 r. oraz pomoże zredukować światową emisję netto do zera. W realizacji tej ambicji pomoże dziesięć zadań.

Pięć zadań, które pomogą zredukować emisje netto BP do zera:

1.   Emisje netto na poziomie zerowym w całej organizacji BP w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku 2050.

2.   Emisje netto na poziomie zerowym w działalności BP związanej z wydobyciem ropy i gazu ziemnego w ujęciu bezwzględnym nie później niż do roku
2050.

3.   Ograniczenie o 50% wskaźnika emisji z produktów sprzedawanych przez BP nie później niż do roku 2050.

4.   Instalacja urządzeń do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego BP do 2023 r. i zmniejszenie wskaźnika emisji metanu z działalności o 50%.

5.   Stopniowy wzrost odsetka inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym.

Pięć zadań, które pomogą zredukować światowe emisje netto do zera:

1.   Aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla.

2.   Dalsze zachęcanie pracowników BP do realizacji celów oraz mobilizowanie ich do popierania opcji „zero netto”.

3.   Określenie nowych oczekiwań w relacjach z organizacjami branżowymi.

4.    Bycie postrzeganym jako lider w zakresie przejrzystości raportowania, w tym wspieranie zaleceń TCFD (Grupy Zadaniowej ds. Ujawnień Finansowych związanych z Klimatem).

5.   Utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji.

W celu realizacji tej ambicji firma BP zostanie gruntownie przeorganizowana i stanie się bardziej zintegrowana i skoncentrowana. W jej skład wejdą:

 • cztery grupy biznesowe odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości: Production & Operations; Customers & Products; Gas & Low Carbon Energy; i Innovation & Engineering.
 • trzy organizacje integrujące (integrators) odpowiedzialne za poszukiwanie i wykorzystywanie możliwości: Sustainability & Strategy; Regions, Cities & Solutions; i Trading & Shipping.
 • cztery główne organizacje wspierające realizację celów biznesowych (enablers): Finance; Legal; People & Culture; i Communications & Advocacy. W okresie transformacji BP zobowiązuje się do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników.

Nie ulegają zmianie podstawowe zobowiązania BP:

•      do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i stabilny

•      do utrzymania propozycji dla inwestorów BP, w tym zobowiązania do:

 • zwiększania stabilnych wolnych przepływów gotówkowych i wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie;
 • utrzymywania silnych ram finansowych oraz dyscypliny pod względem kosztów i kapitału, oraz zmniejszenia dźwigni finansowej w bilansie;
 • zrealizowania celów dotyczących wolnych przepływów gotówkowych na 2021 r.

We wrześniu BP zorganizuje dzień rynków kapitałowych, aby przedstawić swoją strategię oraz plany krótkoterminowe. Nowy cel i ambicja Nowy prezes BP, Bernard Looney, przedstawia dzisiaj nowy cel i ambicję firmy. Nowym celem BP jest przedefiniowanie energii z korzyścią dla ludzi i naszej planety. Cel ten zostanie zrealizowany dzięki najbardziej śmiałej w branży ambicji, aby BP stało się firmą o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050, oraz aby pomóc zredukować światową emisję netto do zera. Ambicję tę można będzie zrealizować dzięki dziesięciu zadaniom. W realizacji planów pomoże całkowita reorganizacja BP oraz zobowiązanie do uzyskiwania satysfakcjonujących wyników w okresie transformacji.

Bernard Looney powiedział:

„Globalny budżet emisji dwutlenku węgla jest ograniczony i szybko się wyczerpuje; musimy pilnie wdrożyć opcję „zero netto”. Wszyscy oczekujemy energii, która jest niezawodna i ma przystępną cenę, ale to już nie wystarczy. Energia musi też być czystsza. W tym celu należy zainwestować biliony dolarów w przebudowę światowego systemu energetycznego. Będzie to wymagało przedefiniowania energii, jaką znamy dziś. Z pewnością wiązać się to będzie z trudnościami, ale także olbrzymimi możliwościami. Jest jasne dla mnie i dla naszych interesariuszy, że aby BP mogło odegrać w tym procesie ważną rolę i realizować swój cel, musimy się zmienić. A my chcemy się zmienić – to słuszny kierunek, korzystny dla świata i dla BP.”

Komentarz Helge Lund, przewodniczącego Rady BP:

„Rynki energetyczne ulegają zmianom na skutek zmian klimatycznych, technologicznych i zmieniających się oczekiwań społeczeństwa. Rada wspiera ambicję BP, którą realizować będą Bernard i jego nowy zespół zarządzający. Dążenie do celu, jakim jest opcja „zero netto”, jest korzystne nie tylko dla BP, lecz również dla naszych akcjonariuszy i w szerszym ujęciu – dla społeczeństwa. Rozpoczynając realizację tego ambitnego programu nadal  koncentrujemy się na tym, co istotne: bezpieczna, stabilna i efektywna działalność oraz wypełnianie zobowiązań wobec naszych inwestorów.”

Przedefiniowanie energii

Nową ambicją BP jest przeobrażenie się w firmę o zerowej emisji netto nie później niż do roku 2050. Opcja „zero netto” obejmuje emisje gazów cieplarnianych z globalnej działalności, obecnie wynoszące ok. 55 mln ton ekwiwalentu CO2 (MteCO2e) rocznie, oraz emisje dwutlenku węgla z wydobywanej ropy i gazu ziemnego, które obecnie utrzymują się na poziomie ok. 360 MteCO2e rocznie – w obu przypadkach w ujęciu bezwzględnym. Łącznie realizacja tych celów oznaczać będzie zmniejszenie do zera emisji netto z obecnego poziomu ok. 415 MteCO2e rocznie.

„Tak właśnie będzie wyglądać spadek poziomu emisji netto do zera w BP. Bezpośrednio dotyczy całkowitych emisji związanych z wydobywanymi produktami oraz wszystkich emisji gazów cieplarnianych powstających w naszej działalności. Będą to redukcje w ujęciu bezwzględnym, ponieważ tego potrzebuje świat. Gdyby takie działania przeprowadzono w odniesieniu do każdej wydobytej baryłki ropy i gazu, problem emisji w naszym sektorze zostałby rozwiązany. Jednak na świecie nic nie jest takie proste; cały system energetyczny należy przekształcić i w tym procesie każdy ma do odegrania swoją rolę – producenci i sprzedawcy energii, decydenci i wszyscy użytkownicy energii.” – Bernard Looney

BP zamierza również pomóc swoim klientom ograniczyć ich emisje poprzez redukcję wskaźnika emisji ze sprzedawanych produktów o połowę nie później niż do roku 2050, oferując klientom większy wybór lepszych produktów o niskiej lub zerowej emisji.

BP zamierza także zainstalować urządzenia do pomiaru emisji metanu we wszystkich dużych obiektach przerobu ropy i gazu ziemnego do 2023 r. i zmniejszyć wskaźnik emisji metanu z działalności o 50%. Z czasem BP planuje także zwiększyć odsetek inwestycji w działalność niezwiązaną z ropą i gazem ziemnym:

„Spodziewamy się z czasem inwestować coraz więcej w działalność opartą na technologiach niskoemisyjnych, a mniej w przedsięwzięcia związane z ropą i gazem ziemnym. Chcemy inwestować mądrze w projekty, które generują wartość, rozwijają skalę działalności oraz przynoszą atrakcyjne stopy zwrotu.” – Bernard Looney.

Nasza ambicja obejmuje szereg zadań mających wspierać świat w redukcji emisji netto do zera:

 • Bardziej aktywne wspieranie polityk prowadzących do obniżania emisji netto do zera, w tym opłat za uprawnienia do emisji CO2; zaprzestanie reklam wizerunkowych i przeznaczenie tych zasobów na promowanie polityk, pomysłów, działań i współpracy dotyczących programu „zero netto” oraz swojej własnej ambicji „zero netto”.
 • Zachęcanie pracowników BP na całym świecie do realizacji tych zadań oraz mobilizowanie ich do wspierania opcji „zero netto”; zwiększenie procentowej części wynagrodzenia uzależnionej od zmniejszania emisji.
 • Określenie nowych oczekiwań w relacjach BP z organizacjami branżowymi, przedstawienie poglądów BP na temat zmian klimatycznych, zachowanie przejrzystości w obszarach, gdzie występują różnice poglądów, oraz bycie gotowym na wystąpienie z organizacji w przypadku braku wspólnych celów w tym zakresie.
 • Bycie postrzeganym jako lider branży w zakresie przejrzystości raportowania, konstruktywna współpraca z TCFD oraz innymi grupami nad opracowaniem dobrych praktyk i standardów przejrzystego raportowania. Dzisiaj BP ogłasza swoje wsparcie dla zaleceń TCFD.
 • Utworzenie nowego zespołu, którego zadaniem będzie tworzenie zintegrowanych rozwiązań w zakresie czystej energii i mobilności, oraz pomoc krajom, miastom i dużym firmom w dekarbonizacji.

Odkrycie BP na nowo

Struktura organizacyjna BP – i większej części całej branży – pozostała niemal niezmienna od ponad wieku – z podziałem na odrębne organizacje: upstream, downstream i pozostałe biznesy. Aby móc zrealizować swoją nową ambicję i związane z nią zadania, w BP zostanie dokonana gruntowna reorganizacja.

„Musimy odkryć BP na nowo. Poprzednia struktura dobrze nam służyła przez lata, lecz aby dotrzymać kroku dynamicznie zmieniającym się potrzebom klientów i oczekiwaniom społeczeństwa, musimy stać się bardziej zintegrowaną i skoncentrowaną na zadaniach organizacją. Przeprowadzamy więc dużą reorganizację, wprowadzamy nową strukturę, nową kadrę zarządzającą i nowe metody pracy, które obejmą nas wszystkich.”- Bernard Looney

Plany przewidują, że dotychczasowe w dużej mierze autonomiczne segmenty BP – upstream i downstream – zostaną zlikwidowane, a Grupa zostanie globalnie przeorganizowana w bardziej skoncentrowane i zintegrowane przedsiębiorstwo składające się z 11 zespołów. Osoby stojące na czele tych zespołów tworzyć będą nową kadrę zarządzającą BP. Cztery grupy biznesowe będą odpowiedzialne za wyniki i wzrost wartości:

Production & Operations, której szefem będzie Gordon Birrell, będzie nowym centrum operacyjnym BP integrującym całą działalność, a jej zadaniem będzie dbanie o bezpieczeństwo, efektywność i wzrost wartości. Customers & Products, której dyrektorem będzie Emma Delaney, będzie odpowiedzialna za klientów – siłą napędową dla tworzenia produktów i usług energetycznych przyszłości, a także za obsługę klientów i ekspansję na dynamicznych rynkach.

 • Gas & Low Carbon Energy, którą kierować będzie Dev Sanyal, połączy wszystkie zespoły odpowiedzialne za energię obecnie rozproszone w organizacji BP, aby tworzyć konkretne rozwiązania oparte na technologiach niskoemisyjnych. Będzie także poszukiwać możliwości związanych z dekarbonizacją i nowymi łańcuchami wartości, np. wodór oraz sekwestracja i magazynowanie dwutlenku węgla (CCUS).
 • Innovation & Engineering, na której czele stanie David Eyton, zwiększy tempo inwestycji BP w nowe przedsięwzięcia i w Launchpad oraz pełnić będzie rolę katalizatora generującego wartość z nowych możliwości pojawiających się na rynku. Będzie także odpowiedzialna za aspekty techniczne, bezpieczeństwo i ryzyko operacyjne.
 • Zostaną utworzone trzy organizacje integrujące (integrators) odpowiedzialne za poszukiwanie i maksymalne wykorzystanie możliwości przez BP:
 • Strategy & Sustainability, kierowana przez Giulię Chierchia dołączającą do BP z firmy McKinsey, pozwoli zapewnić zrównoważony rozwój na najwyższym szczeblu w BP i określać będzie politykę Grupy w zakresie strategii i alokacji kapitału.
 • Regions, Cities & Solutions, której szefem będzie William Lin, będzie budować relacje z regionami, miastami i dużymi firmami, aby tworzyć zintegrowane rozwiązania w zakresie energii i emisji, przyczyniając się do znacznych redukcji emisji.
 • Trading & Shipping, na której czele będzie stać Carol Howle, spożytkuje dogłębną wiedzę specjalistyczną BP i ją rozwinie, aby jeszcze skuteczniej wykorzystywać nowe okazje handlowe i tworzyć wartość dodaną. Cztery zespoły (enablers) będą wspierać realizację celów biznesowych.

„Chcemy razem budować bardziej energiczną, innowacyjną i efektywną firmę. Całkowicie zintegrowaną organizację, której siłą napędową jest jej cel i która korzysta z technologii cyfrowych. Jestem pewien, że nowa kadra zarządzająca i wszyscy nasi pracownicy mają odpowiednie kwalifikacje i chęć ku temu, aby zmienić BP w dobrze prosperujący koncern energetyczny przyjazny dla środowiska, który będzie pozytywną siłą w świecie zerowych emisji netto.”- Bernard Looney

Działalność w okresie transformacji Pomimo zaplanowanych zmian obejmujących całą Grupę, zasadnicze zobowiązania BP do zapewnienia bezpieczeństwa i  przyrzeczenia wobec inwestorów pozostają bez zmian.

„BP musi uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki również w okresie przekształceń. Równie mocno jak na transformację stawiam na nadrzędne zasady, które do tej pory dobrze się przysłużyły naszej firmie. Bezpieczna i stabilna działalność zawsze będzie podstawą wszystkiego, w co się angażujemy; będziemy nadal wypełniać zobowiązania względem naszych akcjonariuszy. Aby zaangażować się w przedefiniowywanie energii, musimy posiadać silne zaplecze finansowe, zdolność do wypłaty dywidendy, na którą liczą nasi właściciele oraz możliwość generowania przepływów gotówkowych umożliwiających inwestowanie w nową działalność o niskiej lub zerowej emisji CO2.” – Bernard Looney

Zobowiązanie BP do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny i stabilny pozostaje niezmienne, a bezpieczeństwo jest podstawową wartością firmy. Nowa struktura będzie wspierać oraz podnosić poziom bezpieczeństwa. BP podtrzymuje również swoją ofertę dla inwestorów zakładającą zwiększanie stabilnych wolnych przepływów gotówkowych oraz wypłat dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie. Firma chce posiadać mocne ramy finansowe, w tym zmniejszyć dźwignię finansową w bilansie, utrzymać dyscyplinę kapitałową oraz zrealizować cele dotyczące wolnych przepływów gotówkowych na 2021 r., a także kontrolować koszty i zwiększać efektywność.

We wrześniu BP zamierza zorganizować dzień rynków kapitałowych, podczas którego nowa kadra zarządzająca przedstawi szczegółowe informacje na temat strategii BP oraz planów krótkoterminowych.

Źródło: materiały prasowe BP Polska