Published on :

17 projektów uczelni ze średnich miast otrzyma prawie 30 mln zł dofinansowania. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, ogłosiło wyniki konkursu na projekty wspierające rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu.

Wyrównujemy szanse i stawiamy na zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Prawie
30 mln zł, które trafi do 16 uczelni kształcących naszą młodzież w miastach średniej wielkości to pieniądze, które pozwolą im podnieść jakość kształcenia, a jednocześnie zwiększą atrakcyjność tych miast dla inwestorów. Szczególnie cieszy mnie fakt, że środki z NCBR trafią do miast z różnych części kraju, m.in. do Legnicy, Białej Podlaskiej, Kalisza, Łomży, Koszalina czy Tarnowa. To konkretne, a zarazem nie jedyne w ramach programów MNiSW oraz NCBR wsparcie, które może stanowić impuls do kolejnych prorozwojowych inicjatyw tych miast – podkreśla wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Fundusze Europejskie na rzecz zrównoważonego rozwoju

W finansowanym z Funduszy Europejskich – Programu Wiedza Edukacja Rozwój – konkursie o dofinansowanie mogły się ubiegać zarówno publiczne, jak i niepubliczne uczelnie posiadające siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tysięcy. Przedsięwzięcie NCBR stanowi element rządowego „Pakietu dla średnich miast”, ukierunkowanego na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi. Jednym z elementów „Pakietu” jest zapewnienie średnim miastom preferencji w krajowych programach operacyjnych finansowanych z Funduszy Europejskich, aby mogły skutecznie konkurować z większymi ośrodkami.

Fundusze Europejskie to nie slogan, ale realne działania i środki na rozwój na każdym możliwym poziomie: regionu, miasta, lokalnej społeczności, instytucji, firmy czy człowieka. Szczególną wagę przykładamy do inicjatyw, które pomagają wykorzystać drzemiący w wielu miejscach naszego kraju potencjał. W „Pakiecie dla średnich miast”, którego budżet to niemal 3 mld zł, uruchomiliśmy już konkursy, których łączna wartość przekracza 2 mld zł – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Wzmocnienie współpracy uczelni z przedsiębiorcami

Celem konkursu jest wsparcie uczelni z miast średniej wielkości w rozwijaniu form kształcenia pozwalających na podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji studentów zgodnie z potrzebami pracodawców z sektora usług dla biznesu. O dofinansowanie na realizację projektów prowadzących do jego osiągnięcia ubiegało się prawie 30 uczelni, które złożyły wnioski o łącznej wartości ok. 56 mln zł.

Konkursy w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój kierujemy do uczelni, ale realizacja projektów przynosi korzyści szerszemu niż społeczność danej uczelni gronu. Efektywna współpraca uczelni z firmami pozwala przedsiębiorcom w większym stopniu angażować się w proces podnoszenia kwalifikacji i kompetencji przyszłych pracowników czy kooperantów. Przekłada się to na zwiększenie konkurencyjności nie tylko konkretnych firm, ale całego regionu, co z kolei zwiększa szanse na podniesienie jakości życia lokalnej społeczności – zaznacza dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dofinansowanie w wysokości prawie 30 mln zł otrzyma 17 projektów, m.in.: „Kompleksowy program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych” (Politechnika Koszalińska), „Informatyka I stopnia w chorzowskiej Wyższej Szkole Bankowej źródłem kadr dla śląskiego sektora IT” czy „Kształcenie kadr dla sektora usług dla biznesu na kierunku finanse i rachunkowość w PWSZ w Nysie”. Wszystkie uczelnie realizujące projekty wyłonione w konkursie będą współpracowały z co najmniej jednym przedsiębiorcą z sektora usług dla biznesu (BPO, IT, SSC, R&D), prowadzącym działalność w Polsce, a firmy współpracujące z uczelniami będą włączone w realizację wszystkich zaplanowanych w danym projekcie elementów wsparcia.

Informacje o wynikach konkursu są dostępne na stronie NCBR.

Źródło: NCBR