Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że w związku z wejściem w życie w dniu 19 lutego 2020 r. rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) zostały określone nowe metody referencyjne pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Mając na uwadze powyższe, Polskie Centrum Akredytacji przyjmuje wnioski o akredytację lub uaktualnienie / rozszerzenie zakresów akredytacji laboratoriów badawczych w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, wykonywanych metodami referencyjnymi, określonych w ww. rozporządzeniu. Do wniosków należy dołączyć dokumenty potwierdzające weryfikację i wdrożenie do stosowania przedmiotowych metod. Wnioski o uaktualnienie zakresów akredytacji powinny być złożone w PCA przed 31 lipca 2020 r. (nie dotyczy pozostałych wniosków jak wyżej).

Pełna treść komunikatu dostępna tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-310,493.html

Źródło: Polskie Centrum Akredytacji