Published on :

Od dziś na naszym portalu regularnie będziemy informować o aktualizacjach wybranych norm wydawanych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Prezentowana lista zawiera wybrane dokumenty, które w naszej subiektywnej ocenie mogą być przydatne w praktyce laboratoryjnej. Zachęcamy do śledzenia tej kategorii dzięki czemu można uniknąć ryzyka związanego ze stosowaniem nieaktualnej normy. 

Data publikacji: od 2020-03-01 do 2020-03-19 

Numer normy: PN-EN 12390-4:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Badania betonu — Część 4: Wytrzymałość na ściskanie — Wymagania dla maszyn wytrzymałościowych

Zastępuje: PN-EN 12390-4:2001 wersja polska

Numer normy: PN-EN 12390-16:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Badania betonu — Część 16: Oznaczanie skurczu betonu

Numer normy: PN-EN 12390-17:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Badania betonu — Część 17: Oznaczanie pełzania betonu przy ściskaniu

Numer normy: PN-EN 14366+A1:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pomiary laboratoryjne hałasu pochodzącego od instalacji kanalizacyjnych

Zastępuje: PN-EN 14366:2006 wersja polska

Numer normy: PN-EN 15633-1:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami immunologicznymi — Część 1: Postanowienia ogólne

Zastępuje: PN-EN 15633-1:2009 wersja angielska

Numer normy: PN-EN 15634-1:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi — Część 1: Postanowienia ogólne

Zastępuje: PN-EN 15634-1:2009 wersja angielska

Numer normy: PN-EN 15634-2:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych metodami molekularno-biologicznymi — Część 2: Seler zwyczajny (Apium graveolens) — Wykrywanie określonej sekwencji DNA w gotowanych kiełbasach za pomocą PCR w czasie rzeczywistym

Numer normy: PN-EN 15842:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Artykuły żywnościowe — Wykrywanie alergenów pokarmowych — Postanowienia ogólne i walidacja metod

Zastępuje: PN-EN 15842:2010 wersja angielska

Numer normy: PN-EN 17254:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Artykuły żywnościowe — Minimalne wymagania dotyczące sprawności metody do oznaczania glutenu metodą ELISA

Numer normy: PN-EN 17256:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

Numer normy: PN-EN 17270:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pasze: Metody pobierania próbek i analiz – Oznaczanie teobrominy w materiałach paszowych i mieszankach paszowych, włącznie ze składnikami pochodzącymi z kakao, metodą chromatografii cieczowej

Numer elementu dodatkowego: PN-EN ISO 6246:2017-05/A1:2020-03 wersja angielska

Tytuł elementu dodatkowego: Przetwory naftowe — Zawartość żywic w paliwach — Metoda odparowania w strumieniu

Numer normy: PN-EN ISO 11665-1:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 1: Źródła radonu i jego krótko-życiowych produktów rozpadu oraz stosowane metody pomiaru

Zastępuje: PN-EN ISO 11665-1:2015-11 wersja angielska

Numer normy: PN-EN ISO 11665-2:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 2: Całkująca metoda pomiaru dla określania średniego stężenia energii potencjalnej alfa jego krótko-życiowych produktów rozpadu

Zastępuje: PN-EN ISO 11665-2:2015-11 wersja angielska

Numer normy: PN-EN ISO 11665-11:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pomiary promieniotwórczości w środowisku — Powietrze: radon-222 — Część 11: Metoda badania powietrza glebowego z próbkowaniem na głębokości

Numer normy: PN-EN ISO 14644-3:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane — Część 3: Metody badań

Zastępuje: PN-EN ISO 14644-3:2006 wersja angielska

Numer elementu dodatkowego: PN-EN ISO 14780:2017-07/A1:2020-03 wersja angielska

Tytuł elementu dodatkowego: Biopaliwa stałe — Przygotowanie próbek

Numer normy: PN-EN ISO 18862:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Kawa i produkty kawowe — Oznaczanie akryloamidu — Metody z zastosowaniem HPLC-MS/MS i GC-MS po przekształceniu w pochodne

Numer normy: PN-EN ISO 20846:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych — Metoda fluorescencji w nadfiolecie

Zastępuje: PN-EN ISO 20846:2012 wersja polska

Numer normy: PN-EN ISO 20884:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych — Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna z dyspersją fali

Zastępuje: PN-EN ISO 20884:2012 wersja polska

Numer normy: PN-EN ISO 21253-1:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Jakość wody — Metody dla wielu klas związków — Część 1: Kryteria identyfikacji docelowych związków za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej ze spektrometrią mas

Numer normy: PN-EN ISO 21253-2:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Jakość wody — Metody dla wielu klas związków — Część 2: Kryteria ilościowego oznaczania związków organicznych z zastosowaniem metody analitycznej dla wielu klas związków

Numer normy: PN-EN ISO 21877:2020-03 wersja angielska

Tytuł normy: Emisja ze źródeł stacjonarnych — Oznaczanie stężenia masowego amoniaku — Metoda manualna

Szczegółowe informacje i możliwość zakupu danej normy na stronie: https://www.pkn.pl/

Źródło: PKN.PL