Published on :

Opublikowane zostało tłumaczenie dokumentu ILAC- G8:09/2019 Wytyczne dotyczące zasad podejmowania decyzji i stwierdzeń zgodności. Dokument ten jest dedykowany dla auditorów, laboratoriów, organów regulacyjnych oraz klientów i przedstawia ogólny przegląd zasad podejmowania decyzji i stwierdzenia zgodności z wymaganiami. Nie omawia szczegółowo podstawowych zagadnień statystycznych i matematycznych, lecz odsyła czytelników do odpowiedniej literatury. Oznacza to, że niektóre laboratoria, ich personel i klienci mogą być zmuszeni do poszerzenie wiedzy na temat ryzyk i zagadnień statystycznych powiązanych z zasadami podejmowania decyzji . W przypadkach, w których przepisy prawa nakazują stosowanie określonych zasad podejmowania decyzji, zasady te muszą być stosowane przez laboratoria. Należy również zauważyć, że istnieje różnica między ogólnym „ryzykiem laboratorium” a „ryzykiem” związanym z zasadą podejmowania decyzji (w tym przypadku ryzykiem związanym z decyzją oparta o pomiar). To drugie jest bezpośrednio kontrolowane przez odbiorców stwierdzeń zgodności, ponieważ to oni określają zasady podejmowania decyzji, które mają być stosowane przez laboratoria. W związku z tym to odbiorca bierze na siebie ryzyko związane ze stwierdzeniami zgodności, czyli ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia wyników.

Dokument dostępny jest na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/opublikowane-zostalo-tlumaczenie-dokumentu-ilac-g8092019,510.html