Published on :

Wydanie 7 dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości zacznie obowiązywać od 25 lipca 2020 r.

W znowelizowanym dokumencie DA-05 kluczowe zmiany dotyczą m.in.:

  • rozszerzenia zakresu stosowania polityki o organizatorów badań biegłości i producentów materiałów odniesienia,
  • rozpatrywania przez laboratoria ryzyk i szans związanych z uczestnictwem w badaniach biegłości (PT),
  • rezygnacji ze wskazania przez PCA minimalnej częstości uczestnictwa laboratoriów w PT w cyklu akredytacji,
  • możliwości, a nie obowiązku, zastosowania koncepcji „poddyscyplin” przy określaniu poziomu uczestnictwa w PT,
  • wskazania przeglądu rezultatów (dowodów) uczestnictwa w PT jako techniki oceny w nadzorze,
  • wymagania posiadania przez laboratorium dowodów spełnienia przez organizatora PT mających zastosowanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17043 jako dostawcy usług zewnętrznych, w sytuacji udziału laboratorium w programach PT organizowanych przez nieakredytowanych organizatorów,
  • przekazywania sprawozdania o uczestnictwie w PT/ILC przed każdą oceną w procesie nadzoru oraz rozszerzenia zakresu akredytacji.

Wydanie 2 dokumentu DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych zacznie obowiązywać od 25 lipca 2020 r.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie wynikają z dostosowania funkcjonowania systemu akredytacji realizowanego przez PCA do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17011:2018-02 oraz uwzględnienia wymagań zaktualizowanego dokumentu EA-2/15 M:2019 EA Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes, w tym:

  • rozszerzono zakres stosowania polityki o jednostki certyfikujące wyroby, jednostki certyfikujące osoby, jednostki inspekcyjne oraz organizatorów badań biegłości.
  • wprowadzono Załącznik nr 1, w którym przedstawiono przykłady opisów zakresu elastycznego CAB i możliwych granic elastyczności.

Znowelizowane dokumenty dostępne są tu:

DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości

DA-10 Akredytacja w zakresach elastycznych

Źródło: PCA