Published on :

Grupa CIECH w pierwszym kwartale 2020 roku wypracowała solidne wyniki: marża EBITDA (Z) została utrzymana na 17 proc. poziomie, a w przypadku podstawowego segmentu sodowego wzrosła do 23 proc. pomimo wstrzymania produkcji w Rumunii i słabnącej koniunktury gospodarczej. Wynik EBITDA (Z) wyniósł 142,1 mln zł, wobec 159,6 mln zł w 2019 r. Oprócz niższych przychodów z tytułu wstrzymania produkcji w Rumunii, na wynik EBITDA (Z) i netto wpłynęły zdarzenia niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną, m.in. ujemne rozliczenia instrumentów finansowych. Grupa podjęła szereg inicjatyw w celu zabezpieczenia płynności i ograniczenia kosztów funkcjonowania w kolejnych kwartałach.

  • Skonsolidowane przychody Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2020 r. wyniosły 854,4 mln zł wobec 953 mln zł w tym samym okresie minionego roku. Spadek był głównie efektem zatrzymania zakładu w Rumunii.
  • EBITDA (Z) wyniosła 142,1 mln zł wobec 159,6 mln zł, a zysk netto 39,4 mln zł wobec 61,4 mln zł. Na wyniki wpłynęły koszty związane z zatrzymaniem zakładu produkcyjnego w Rumunii, wyższe ceny węgla z nowego kontraktu na dostawy tego surowca, korekta związana z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń (ok. -8,8 mln zł), a także rezerwa na program motywacyjny dla menadżerów Grupy (-3,9 mln zł).
  • Marże w podstawowych segmentach działalności wzrosły w ujęciu rocznym i wyniosły 23,2 proc. dla segmentu sodowego, 9,7 proc. w przypadku organicznego, oraz 15,9 proc. dla segmentu krzemiany i szkło.
  • Wpływ pandemii COVID-19 w pierwszym kwartale widoczny był w mniejszych biznesach Grupy: produkcji pianek i krzemianów. Pozostałe biznesy w okresie styczeń-marzec funkcjonowały bez istotnych zakłóceń.
  • Grupa CIECH podjęła wiele inicjatyw zabezpieczających płynność w obliczu spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią i na koniec pierwszego kwartału dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 694 mln zł. W drugim kwartale uruchomione zostały kolejne działania zmierzające do poprawy zarządzania kapitałem pracującym oraz dalszą redukcją kosztów stałych.
  • Wskaźnik długu netto do EBITDA pozostawał na bezpiecznym poziomie 2,6 (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych sprzed wejścia MSSF 16).

– W wymagającym otoczeniu rynkowym wyniki pierwszego kwartału są stabilne – operacyjnie wszystkie segmenty zanotowały wyższą marżę niż rok temu. W dużej mierze na wypracowany wynik wpłynęły kwestie niezwiązane z podstawową działalnością. W sytuacji trwającej pandemii zakłady w Polsce i Niemczech pracują bez zakłóceń. Aktywnie monitorujemy sytuację zarówno wśród dostawców, jak i swoich klientów. Od lutego przygotowywaliśmy naszą Grupę do możliwego spowolnienia gospodarczego i podejmowaliśmy inicjatywy mające na celu zwiększanie płynności oraz ograniczanie kosztów, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i utrzymanie ciągłości produkcji – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

W podstawowym segmencie – sodowym, odpowiadającym za blisko 70 proc. przychodów i ponad 80 proc. EBITDA (Z) – wypracowana marża okazała się wyższa niż przed rokiem i wyniosła 23 proc. (wzrost o 2 p.p.). Fabryki w Polsce i w Niemczech pracowały bez zakłóceń, obsługując odbiorców z różnych branż przemysłu, głownie produkcji szkła, detergentów czy przemysłu chemicznego. Zarówno zakłady w Polsce, jak i w Niemczech, miały w pierwszym kwartale wysoką efektywność i znacząco ograniczyły przerwy w produkcji.

W obszarze soli trwały prace przy budowie nowej warzelni soli w Niemczech o mocy 450 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają analizy wpływu pandemii na harmonogram uruchomienia inwestycji, która może się opóźnić ze względu na sytuację podwykonawców, związaną ze skutkami pandemii. Działalność warzelni może docelowo zwiększyć wynik EBITDA Grupy o ok. 25 mln euro rocznie.

W obszarze organicznym biznes AGRO wypracował znaczące wzrosty w ujęciu rocznym, zarówno po stronie przychodów, jak i wyniku EBITDA (Z). Był to rezultat m.in. zmiany polityki handlowej. CIECH Sarzyna zanotowała wzrost udziałów w rynku środków ochrony roślin w Polsce i herbicydów zbożowych, które wyniosły odpowiednio 4,3 proc. i 5,6 proc. (wobec 2,3 proc. i 2,1 proc. w ubiegłym roku)[2]. Pod koniec pierwszego kwartału wpływ pandemii uwidocznił się w biznesie Pianek, gdzie doszło do czasowego ograniczenia produkcji. Wydzielenie biznesu Żywic od początku 2020 roku jako oddzielnej spółki umożliwiło bardziej efektywne zarządzanie biznesami działającymi w Nowej Sarzynie (CIECH Sarzyna, CIECH Żywice). Biznes Żywice w pierwszym kwartale roku 2020 osiągnął znacznie lepszy wynik EBITDA w porównaniu do roku ubiegłego. Związane to było głównie z intensywną komercjalizacją bardziej marżowych produktów, rozszerzaniem współpracy z obecnymi i nowymi klientami oraz efektywniejszym zarządzaniem łańcuchem dostaw i produkcji.

Ograniczenie popytu u odbiorców krzemianów, będące efektem spadku zapotrzebowania branż na krzemionkę strącaną, sprawiło, że w zakładach CIECH Vitrosilicon produkcja została także ograniczona, natomiast dobry początek roku pozwolił na wypracowanie stabilnych wyników w ujęciu rocznym w całym segmencie krzemiany i szkło.

– Na podstawie wstępnych danych gospodarczych z drugiego kwartału widzimy spowolnienie produkcji przemysłowej i aktywności gospodarczej, choć nadal ocena ich wpływu na biznes w kolejnych kwartałach jest trudna. Dostrzegamy spowolnienie aktywności gospodarczej w branżach naszych klientów, w tym także tych obsługiwanych przez segment sodowy. Dlatego kontynuujemy działania zwiększające dywersyfikację produktową i geograficzną, zwiększamy udział produktów specjalistycznych oraz aktywnie monitorujemy sytuację na rynkach w Polsce i Europie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Kładziemy także nacisk na dalsze ograniczanie kosztów – dodaje Dawid Jakubowicz.

Poniżej tabela z podstawowymi danymi dotyczącymi wyników Grupy CIECH za pierwszy kwartał 2020.

[mln PLN] 1Q2020 1Q2019 r/r
Przychody 854,4 952,7 -10,3%
EBITDA 144,9 160,3 -9,6%
Marża EBITDA 17,0% 16,8% 0,2 p.p.
EBITDA (Z) 142,1 159,6 -11,0%
Marża EBITDA (Z) 16,6% 16,7% -0,1 p.p.
Wynik netto 39,4 61,8 -35,0%

Źródło: Ciech S.A.