Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku (projekt P3 wydania 2 z 10.08.2020 r.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie uwzględniają:

  • aktualne wymagania normy PN‑EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących;
  • postanowienia rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 r. poz. 258) w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2448);
  • zweryfikowane zasady ocen laboratoriów w procesach akredytacji i nadzoru w reakcji na wyniki kontroli P/17/082 „Działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej”, przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Projekt P3 opracowano po analizie i odniesieniu się do uwag przekazanych do projektu P1 z 2019-06-17 oraz przy uwzględnieniu zmian przepisów prawa w obszarze pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 31.08.2020 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DAB-18 projekt P3 wyd. 2.

Źródło: pca.gov.pl