Published on :

Główny Inspektor Sanitarny zwraca się z prośbą o zgłaszanie się laboratoriów pomiarowych (LPP), które przeprowadzą w 2020 r. międzylaboratoryjne pomiary porównawcze dla laboratoriów, które na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.) będą mogły wykonywać pomiar średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynku, lokalu lub pomieszczeniu na zlecenie właściciela / zarządcy budynku, lokalu lub pomieszczeniu.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.) Główny Inspektor Sanitarny organizuje międzylaboratoryjne pomiary porównawcze, nie rzadziej niż co 2 lata.

Do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, Główny Inspektor Sanitarny dopuszcza laboratoria pomiarowe (LPP), które wykażą, na podstawie złożonych dokumentów, że posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe
i środowiskowe, zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów.

Więcej informacji dostępnych na stronie BIP GIS.

Wnioski wraz z dokumentami, w celu potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, należy składać do Głównego Inspektora Sanitarnego do 31 sierpnia 2020 r.

Lista laboratoriów pomiarowych, które przeprowadzą w 2020 r. miedzylaboratoryjne pomiary porównawcze średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków zostanie opublikowana na stronie internetowej https://gis.gov.pl/bip/.

Źródło: gis.gov.pl