Published on :

Na mocy nowego rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1737 zmienione zostało rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 w odniesieniu do włączenia kolejnych prekursorów narkotyków do wykazu substancji sklasyfikowanych.

Przepisy aktu delegowanego wprowadzają zmiany w załącznikach do obu powyższych rozporządzeń w zakresie 7-miu następujących substancji: glicydanu metylu PMK, kwasu glicydowego PMK, APAA, MAPA, glicydanu metylu (BMK), kwasu glicydowego (BMK)  i czerwonego fosforu.

Rozporządzenie 2020/1737 weszło w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie.

Przepisy dotyczące czerwonego fosforu przepisy są stosowane od dnia 13 stycznia 2021 r.

Link do rozporządzenia w j. polskim

Źródło: Biuro ds. Substancji Chemicznych