Published on :

28 stycznia 2021 r. w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji projektu ,,Paszportyzacja polskiej żywności’’. Sygnatariuszem listu jest Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski, który swoim podpisem potwierdził wolę uczestniczenia PIORiN w projekcie.

List podpisali: pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech KPRM Justyna Orłowska, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, Zastępca Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Magdalena Świderska, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Halina Szymańska, Główny Inspektor Sanitarny Krzysztof Saczka, Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Projekt „Paszportyzacja polskiej żywności” ma na celu budowę cyfrowego systemu, który zagwarantuje efektywne śledzenie informacji we wszystkich ogniwach i etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”. Intencją budowy tego systemu jest zwiększenie pozytywnego wizerunku produkowanej w Polsce żywności oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej poprzez umocnienie wizerunku polskich marek w kraju i na arenie międzynarodowej.

Prace nad projektem roboczo nazwanym „paszportyzacja polskiej żywności” zainicjowane zostały przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Interesariuszami tego przedsięwzięcia są uczestnicy łańcucha dostaw żywności, w tym zrzeszenia i związki sektora rolno-spożywczego, jednostki naukowo-badawcze, a także instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kontrolę bezpieczeństwa i jakości żywności, tj.: Główny Inspektorat Weterynarii, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Do głównych przyczyn zapotrzebowania na wdrożenie systemu monitorującego śledzenie informacji o produktach żywnościowych w Polsce zaliczyć można: rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, w tym pochodzenie, przetwarzanie i drodze od producenta do konsumenta, spadające zaufanie do finalnego produktu żywnościowego, malejącą przejrzystość w łańcuchach dostaw żywności, rosnącą liczbę podmiotów zaangażowanych w łańcuchy dostaw, pojawiające się przypadki zanieczyszczeń i skażenia żywności, wysokie koszty i nieskuteczność systemów opartych na papierowych zapisach i tradycyjnych rozwiązaniach IT, wysoką podatność na błędy, oszustwa i korupcję oraz wielość konkurencyjnych organizacji wydających certyfikaty i związane z tym ryzyko nadużyć.

Budowa systemu jest odpowiedzią na rosnące oczekiwania konsumentów w odniesieniu do dostępu do informacji o produktach żywnościowych. Wykorzystanie systemów śledzenia oraz identyfikowania produktów staje się koniecznością, gwarantującą polskiemu sektorowi rolno-spożywczemu utrzymanie pozycji liczącego się na świecie dostawcy żywności.

Źródło: piorin.gov.pl