Data :

Data publikacji: od 2021-01-26 do 2021-02-15

PN-EN 17141:2021-02

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane — Kontrola zanieczyszczenia biologicznego

PN-EN 17299:2019-12

Pasze — Metody pobierania próbek i analiz — Badania przesiewowe i oznaczanie zautoryzowanych kokcydiostatyków na poziomie dodatków i 1 % oraz 3 % zanieczyszczeń krzyżowych a także niezarejestrowanych kokcydiostatyków oraz jednego antybiotyku na poziomie pozostałości w mieszankach paszowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej — Detekcja tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS)

PN-EN ISO 3016:2019-06

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego — Oznaczanie temperatury płynięcia

PN-EN ISO 5165:2021-02

Przetwory naftowe — Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych — Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej

PN-EN ISO 16283-2:2021-02

Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

PN-EN ISO 17678:2019-07

Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej

PN-ISO 10705-3:2021-01

Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie liczby bakteriofagów — Część 3: Walidacja metod oznaczania stężenia bakteriofagów w wodzie

Data publikacji: od 2021-01-13 do 2021-01-25

PN-EN 16181:2018-09

Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe — Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

PN-EN ISO 3740:2019-05

Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu — Wytyczne stosowania norm podstawowych

PN-EN ISO 4947:2021-01

Stal i żeliwo — Oznaczanie zawartości wanadu — Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-EN ISO 18125:2017-07

Biopaliwa stałe — Oznaczanie wartości opałowej

Data publikacji: od 2021-01-01 do 2021-01-12

PN-EN 933-2:2021-01

Badania geometrycznych właściwości kruszyw — Oznaczanie składu ziarnowego — Nominalne wymiary otworów sit badawczych

PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01

Badania betonu — Część 7: Gęstość betonu

PN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01

Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 17322:2021-01

Składniki Stałe Środowiska — Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

PN-EN 17374:2021-01

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie nieorganicznego arsenu w paszach z zastosowaniem anionowymiennej wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną HPLC-ICP-MS

PN-EN ISO 10893-9:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia rozwarstwień

PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych

PN-EN ISO 10893-11:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. — Część 1: Metoda wykrywania

PN-EN ISO 12999-2:2021-01

Akustyka — Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej — Część 2: Pochłanianie dźwięku

PN-EN ISO 15195:2019-04

Medycyna laboratoryjna — Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe

Sprawdź również dokumenty wydane w roku 2020:

Nowelizacja norm – 31.12.2020