Published on :

Data publikacji: od 2021-10-25 do 2021-12-31

PKN-ISO/IEC Guide 98-3/Suppl.1:2021-10

Niepewność pomiaru — Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995). Suplement 1: Propagacja rozkładów metodą Monte Carlo

PN-EN 413-2:2016-11

Cement murarski — Część 2: Metody badań

PN-EN 459-2:2021-12 

Wapno budowlane — Część 2: Metody badań

PN-EN ISO 10703:2021-12 

Jakość wody — Radionuklidy emitujące promieniowanie gamma — Metoda badania z zastosowaniem wysokorozdzielczej spektrometrii promieniowania gamma

PN-EN ISO 12937:2005/Ap1:2021-11

Przetwory naftowe — Oznaczanie wody — Miareczkowanie kulometryczne metodą Karla Fischera

PN-EN ISO 12966-1:2015-01/AC:2015-06

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych — Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych

PN-EN ISO 13160:2021-12 

Jakość wody — Stront 90 i stront 89 — Metody badań z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego lub licznika proporcjonalnego

PN-EN ISO 13162:2021-11

Jakość wody — Węgiel 14 — Metoda badania z zastosowaniem licznika ciekłoscyntylacyjnego

PN-EN ISO 15192:2021-12

Gleba i odpady — Oznaczanie chromu(VI) w materiałach w stanie stałym metodą roztwarzania alkalicznego i chromatografii jonowej z wykrywaniem spektrofotometrycznym

PN-EN ISO 17892-11:2019-05 

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 11: Badania filtracji

PN-ISO 5667-10:2021-11

Jakość wody — Pobieranie próbek — Część 10: Wytyczne dotyczące pobierania próbek ścieków

Data publikacji: od 2021-09-26 do 2021-10-25

PN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01

Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 15293:2018-09

Paliwa do pojazdów samochodowych — Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 15692:2021-09

Etanol jako komponent benzyny silnikowej — Oznaczanie zawartości wody — Metoda miareczkowania potencjometrycznego Karla Fischera

PN-EN 16274:2021-10

Metody badania alergenów — Oznaczanie ilościowe rozszerzonej listy 57 przypuszczalnych alergenów w gotowych do dozowania materiałach zapachowych metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

PN-EN 16317+A1:2017-04

Nawozy i środki wapnujące — Oznaczanie arsenu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-AES) po roztwarzaniu w wodzie królewskiej

PN-EN 16320+A1:2017-04

Nawozy i środki wapnujące — Oznaczanie rtęci metodą wytwarzania zimnych par (VG) po roztwarzaniu w wodzie królewskiej

PN-EN 16651:2015-09

Nawozy — Oznaczanie triamidu kwasu N-(n-butylo)tiofosforowego (NBPT) i triamidu kwasu N-(n-propylo)tiofosforowego (NPPT) — Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

PN-EN 17203:2021-10 

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie cytryniny w żywności metodą HPLC-MS/MS

PN-EN 17246:2019-12

Nawozy — Oznaczanie nadchloranów w nawozach mineralnych metodą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC-CD)

PN-EN 17279:2020-03

Artykuły żywnościowe — Multimetoda do badania przesiewowego aflatoksyny B1, deoksyniwalenolu, fumonizyn B1 i B2, ochratoksyny A, toksyny T-2, toksyny HT-2 oraz zearalenonu w artykułach żywnościowych z wyłączeniem żywności dla niemowląt i małych dzieci metodą LC-MS/MS

PN-EN ISO 3924:2020-01

Przetwory naftowe — Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia — Metoda chromatografii gazowej

PN-EN ISO 14501:2021-10

Mleko i mleko w proszku — Oznaczanie zawartości aflatoksyny M1 — Oczyszczanie metodą chromatografii powinowactwa immunologicznego i oznaczanie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

PN-EN ISO 17892-8:2018-05

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu

PN-EN ISO 22854:2021-10

Ciekłe przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości grup węglowodorów i związków tlenowych w benzynie do silników samochodowych i w paliwie etanolowym (E85) do pojazdów samochodowych — Metoda wielowymiarowej chromatografii gazowej

PN-ISO 9276-1:2001/AC1:2021-10

Przedstawianie wyników analizy granulometrycznej — Część 1: Przedstawianie graficzne

Data publikacji: od 2021-09-04 do 2021-09-26

PN-EN 71-3+A1:2021-09

Bezpieczeństwo zabawek — Część 3: Migracja określonych pierwiastków

PN-EN 17425:2021-09

Artykuły żywnościowe — Oznaczanie alkaloidów sporyszu w zbożach i produktach zbożowych metodą HPLC-MS/MS z oczyszczaniem dSPE

PN-EN 17462:2021-09

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie radionuklidów jodu-131, cezu-134 i cezu-137 w paszach

PN-EN ISO 4259-2:2018-01/A1:2020-03

Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru i wyników — Część 2: Interpretacja i zastosowanie danych precyzji dotyczących metod badania

PN-EN ISO 21645:2021-09

Stałe paliwa wtórne — Metody pobierania próbek

Data publikacji: od 2021-08-10 do 2021-09-03

PN-EN 196-8:2010

Metody badania cementu — Część 8: Ciepło hydratacji — Metoda rozpuszczania

PN-EN 206+A2:2021-08

Beton — Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 482:2021-08

Narażenie na stanowiskach pracy — Procedury oznaczania stężenia czynników chemicznych — Podstawowe wymagania dotyczące parametrów procedur

PN-EN 12390-18:2021-08

Badania betonu — Cześć 18: Oznaczanie współczynnika migracji chlorków

PN-EN 12504-1:2019-08

Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 13614:2021-08

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepności emulsji asfaltowych przez zanurzenie w wodzie

PN-EN 15293:2018-09/Ap1:2021-08

Paliwa do pojazdów samochodowych — Paliwo etanolowe (E85) do pojazdów samochodowych — Wymagania i metody badań

PN-EN 16301:2021-08

Metody badań kamienia naturalnego — Oznaczanie wrażliwości na przypadkowe zabarwienie

PN-EN 16429:2021-08

Emisja ze źródeł stacjonarnych — Metoda referencyjna oznaczania stężenia gazowego chlorowodoru (HCl) w gazach odlotowych emitowanych do atmosfery z instalacji przemysłowych

PN-EN 17194:2020-04

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie deoksyniwalenolu, aflatoksyny B1, fumonizyn B1 i B2, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i ochratoksyny A w materiałach i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

PN-EN 17256:2020-03

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie alkaloidów sporyszu i alkaloidów tropanowych w materiałach paszowych i mieszankach paszowych metodą LC-MS/MS

PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A1:2020-03

Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru i wyników — Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania

PN-EN ISO 4259-3:2020-08 

Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru i wyników — Część 3: Monitorowanie i weryfikacja opublikowanych danych precyzji dotyczących metod badania

PN-EN ISO 21187:2021-08

Mleko — Ilościowe oznaczanie jakości mikrobiologicznej — Wytyczne dla ustalania i weryfikacji zależności między wynikami metody alternatywnej i wynikami metody „anchor”

PN-EN ISO 21656:2021-08

Stałe paliwa wtórne — Oznaczanie zawartości popiołu

PN-EN ISO 21660-3:2021-08

Stałe paliwa wtórne — Oznaczanie zawartości wilgoci metodą suszarkową — Część 3: Wilgoć w próbce do analizy ogólnej

PN-EN ISO 22167:2021-08

Stałe paliwa wtórne — Oznaczanie zawartości części lotnych

PN-EN ISO 22282-4:2021-09

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania hydrogeologiczne — Część 4: Pompowanie próbne

PN-Z-04531:2021-08

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie ftalanu dimetylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Data publikacji: od 2021-07-06 do 2021-08-09

PKN-ISO/TS 19046-1:2021-07

Ser — Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii — Część 1: Metoda chromatografii gazowe

PKN-ISO/TS 19046-2:2021-07

Ser — Oznaczanie poziomu kwasu propionowego za pomocą chromatografii — Część 2: Metoda chromatografii jonowymiennej

PN-EN 12350-2:2019-07

Badania mieszanki betonowej — Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka

PN-EN 12390-8:2019-08

Badania betonu — Część 8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem

PN-EN ISO 8299:2021-07

Technologia paliwa jądrowego — Oznaczenie stężeń izotopowych i pierwiastkowych uranu i plutonu w materiałach jądrowych w postaci roztworów kwasu azotowego za pomocą spektroskopii masowej jonizacji termicznej

PN-EN ISO 9463:2021-07

Energia jądrowa — Technologia paliwa jądrowego — Wyznaczanie plutonu w roztworze kwasu azotowego z zastosowaniem spektrofotometrii

PN-EN ISO 20846:2020-03

Przetwory naftowe — Oznaczanie zawartości siarki w paliwach do pojazdów samochodowych — Metoda fluorescencji w nadfiolecie

PN-EN ISO 22184:2021-07

Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości cukru — Metoda wysokosprawnej chromatografii anionowymiennej sprzężonej z pulsacyjną detekcją amperometryczną (HPAEC-PAD)

PN-EN ISO 22579:2021-07

Preparaty dla niemowląt i produkty odżywcze dla dorosłych — Oznaczanie fruktanów — Wysokosprawna chromatografia anionowymienna z pulsacyjnym wykrywaniem amperometrycznym (HPAEC-PAD) po obróbce enzymatycznej

PN-ISO 2176:2011/A1:2021-07

Przetwory naftowe — Smary plastyczne — Oznaczanie temperatury kroplenia

PN-Z-04528:2021-07

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie propano-1,3-sultonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

PN-Z-04529:2021-07

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 2-toliloaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

PN-Z-04530:2021-07

Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 2-nitroanizolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

Data publikacji: od 2021-06-10 do 2021-07-05

PKN-ISO/TS 27106:2021-06
Ser — Oznaczenie zawartości nizyny A za pomocą LC-MS i LC-MS-MS

PN-EN ISO 6926:2016-05/A1:2021-06
Akustyka — Wymagania dotyczące właściwości i wzorcowania źródeł dźwięku odniesienia stosowanych do wyznaczania poziomów mocy akustycznej

PN-EN ISO 23168:2021-06
Farby i lakiery — Oznaczanie zawartości wody — Metoda chromatografii gazowej

PN-EN ISO 54321:2021-07
Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady — Roztwarzanie frakcji pierwiastków rozpuszczalnych w wodzie królewskiej

PN-ISO 8070:2021-06
Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie zawartości wapnia, sodu, potasu i magnezu — Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej

PN-ISO 19344:2021-06
Mleko i przetwory mleczne — Kultury starterowe, probiotyki i przetwory fermentowane — Oznaczanie ilościowe bakterii kwasu mlekowego za pomocą cytometrii przepływowej

PN-Z-04438:2021-07
Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie buta-1,3-dienu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

PN-Z-04527:2021-07
Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie arsenu i jego nieorganicznych związków na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

Data publikacji: od 2021-05-24 do 2021-06-09

PN-EN ISO 21663:2021-06
Stałe paliwa wtórne — Metody instrumentalne oznaczania zawartości węgla (C), wodoru (H), azotu (N) i siarki (S)

PKN-ISO/IEC Guide 98-1:2021-06
Niepewność pomiaru — Część 1: Wprowadzenie do wyrażania niepewności pomiaru
PKN-ISO/IEC Guide 98-3:2021-05
Niepewność pomiaru — Część 3: Przewodnik wyrażania niepewności pomiaru (GUM:1995)

Data publikacji: od 2021-04-06 do 2021-05-23

PN-EN ISO 17892-8:2018-05/Ap1:2021-04 

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntów — Część 8: Badania trójosiowe bez konsolidacji i bez odpływu

PN-EN ISO 4259-1:2018-01/A2:2021-05

Przetwory naftowe i produkty podobne — Precyzja metod pomiaru i wyników — Część 1: Wyznaczanie danych precyzji dotyczących metod badania

PN-EN 15199-3:2021-04

Przetwory naftowe — Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej — Część 3: Ropa naftowa

PN-EN 15199-2:2021-04

Przetwory naftowe — Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej — Część 2: Ciężkie destylaty i paliwa pozostałościowe

PN-EN 15199-1:2021-04

Przetwory naftowe — Oznaczanie rozkładu temperatur wrzenia metodą chromatografii gazowej — Część 1: Średnie destylaty i bazowe oleje smarowe

PN-EN 13656:2021-05

Gleba, uzdatnione bioodpady, osady ściekowe oraz odpady — Roztwarzanie mieszaniną kwasów chlorowodorowego (HCl), azotowego(V) (HNO3) oraz tetrafluoroborowego (HBF4) lub hydrofluorowego (HF) do dalszego oznaczania pierwiastków

Data publikacji: od 2021-03-13 do 2021-04-05

PN-EN 15948:2021-03

Ziarno zbóż — Oznaczanie wilgotności i zawartości białka — Metoda z zastosowaniem spektroskopii w bliskiej podczerwieni w całym ziarnie

PN-EN ISO 787-28:2021-04

Ogólne metody badań pigmentów i wypełniaczy — Część 28: Oznaczanie całkowitej zawartości polichlorowanych bifenyli (PCB) przez rozpuszczanie, oczyszczanie i GC-MS

PN-EN ISO 1833-12:2021-03

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 12: Mieszanki włókien akrylowych, określonych włókien modakrylowych, określonych włókien chlorowych, określonych włókien elastanowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem dimetyloformamidu)

PN-EN ISO 1833-18:2021-03

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 18: Mieszanki jedwabiu z wełną lub innymi włóknami pochodzenia zwierzęcego (metoda z zastosowaniem kwasu siarkowego)

PN-EN ISO 1833-26:2021-03

Tekstylia — Ilościowa analiza chemiczna — Część 26: Mieszanki włókien melaminowych z innymi określonymi włóknami (metoda z zastosowaniem gorącego kwasu metanowego)

PN-EN ISO 6887-3:2017-05/A1:2021-04

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Przygotowanie próbek do badań, zawiesiny wyjściowej i rozcieńczeń dziesięciokrotnych do badań mikrobiologicznych — Część 3: Specyficzne zasady przygotowania ryb i przetworów rybnych

PN-EN ISO 11063:2021-03

Jakość gleby — Bezpośrednia ekstrakcja DNA z gleby

PN-C-96030:2021-03

Badanie smarów — Oznaczanie odporności smarów na utlenianie — Metoda tlenowa

Data publikacji: od 2021-02-15 do 2021-03-12

PKN-ISO/TS 11869:2021-03

Mleko fermentowane — Oznaczanie kwasowości miareczkowej — Metoda potencjometryczna

PN-EN 13971:2021-02

Węglanowe i krzemianowe środki wapnujące — Oznaczanie reaktywności — Metoda miareczkowania potencjometrycznego kwasem chlorowodorowym

PN-EN 17178:2020-01 

Ciekłe przetwory naftowe — Oznaczanie całkowitej zawartości lotnej siarki w skroplonych gazach węglowodorowych metodą spektroskopii fluorescencyjnej w nadfiolecie

PN-EN ISO 660:2021-03 

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości

PN-EN ISO 3104:2021-03 

Przetwory naftowe — Ciecze przezroczyste i nieprzezroczyste — Oznaczanie lepkości kinematycznej i obliczanie lepkości dynamicznej

PN-EN ISO 3657:2020-10/Ap1:2021-03 

Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce — Oznaczanie liczby zmydlenia

PN-EN ISO 8199:2019-01 

Jakość wody — Ogólne wymagania i wytyczne dla badań mikrobiologicznych metodą hodowli

PN-EN ISO 13161:2021-02 

Jakość wody — Polon 210 — Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii alfa

PN-EN ISO 13365-1:2021-02 

Skóra wyprawiona — Chemiczne oznaczanie środków konserwujących (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) zawartych w skórze metodą chromatografii cieczowej — Część 1: Metoda ekstrakcji acetonitrylem

PN-EN ISO 13365-2:2021-03 

Skóra wyprawiona — Chemiczne oznaczanie środków konserwujących (TCMTB, PCMC, OPP, OIT) zawartych w skórze metodą chromatografii cieczowej — Część 2: Metoda ekstrakcji sztucznego potu

PN-EN ISO 22017:2021-02 

Jakość wody — Poradnik szybkich pomiarów promieniotwórczości w sytuacji wyjątkowej spowodowanej zdarzeniem jądrowym lub radiologicznym

PN-EN ISO 22476-9:2021-03 

Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Część 9: Badanie obrotową sondą krzyżakową (FVT i FVT-F)

 

Data publikacji: od 2021-01-26 do 2021-02-15

PN-EN 17141:2021-02

Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane — Kontrola zanieczyszczenia biologicznego

PN-EN 17299:2019-12

Pasze — Metody pobierania próbek i analiz — Badania przesiewowe i oznaczanie zautoryzowanych kokcydiostatyków na poziomie dodatków i 1 % oraz 3 % zanieczyszczeń krzyżowych a także niezarejestrowanych kokcydiostatyków oraz jednego antybiotyku na poziomie pozostałości w mieszankach paszowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej — Detekcja tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS)

PN-EN ISO 3016:2019-06

Przetwory naftowe i produkty podobne pochodzenia naturalnego lub syntetycznego — Oznaczanie temperatury płynięcia

PN-EN ISO 5165:2021-02

Przetwory naftowe — Oznaczanie właściwości zapłonowych olejów napędowych — Metoda silnikowa oznaczania liczby cetanowej

PN-EN ISO 16283-2:2021-02

Akustyka — Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych — Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych

PN-EN ISO 17678:2019-07

Mleko i przetwory mleczne — Oznaczanie czystości tłuszczu mlecznego przez analizę triglicerydów za pomocą chromatografii gazowej

PN-ISO 10705-3:2021-01

Jakość wody — Wykrywanie i oznaczanie liczby bakteriofagów — Część 3: Walidacja metod oznaczania stężenia bakteriofagów w wodzie

Data publikacji: od 2021-01-13 do 2021-01-25

PN-EN 16181:2018-09

Gleba, uzdatnione bioodpady oraz osady ściekowe — Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) oraz z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)

PN-EN ISO 3740:2019-05

Akustyka — Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu — Wytyczne stosowania norm podstawowych

PN-EN ISO 4947:2021-01

Stal i żeliwo — Oznaczanie zawartości wanadu — Metoda miareczkowania potencjometrycznego

PN-EN ISO 18125:2017-07

Biopaliwa stałe — Oznaczanie wartości opałowej

Data publikacji: od 2021-01-01 do 2021-01-12

PN-EN 933-2:2021-01

Badania geometrycznych właściwości kruszyw — Oznaczanie składu ziarnowego — Nominalne wymiary otworów sit badawczych

PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01

Badania betonu — Część 7: Gęstość betonu

PN-EN 12504-1:2019-08/AC:2021-01

Badania betonu w konstrukcjach — Część 1: Próbki rdzeniowe — Pobieranie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie

PN-EN 17322:2021-01

Składniki Stałe Środowiska — Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją za pomocą spektrometrii mas (GC-MS) lub z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)

PN-EN 17374:2021-01

Pasze: Metody pobierania próbek i analiz — Oznaczanie nieorganicznego arsenu w paszach z zastosowaniem anionowymiennej wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną HPLC-ICP-MS

PN-EN ISO 10893-9:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 9: Automatyczne badanie ultradźwiękowe taśm/blach używanych do wyrobu stalowych rur spawanych w celu wykrycia rozwarstwień

PN-EN ISO 10893-10:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 10: Automatyczne badanie ultradźwiękowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wyłączeniem rur spawanych łukiem krytym) w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych

PN-EN ISO 10893-11:2011/A1:2021-01

Badania nieniszczące rur stalowych — Część 11: Automatyczne badanie ultradźwiękowe spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości wzdłużnych i/lub poprzecznych

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Mikrobiologia łańcucha żywnościowego — Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. — Część 1: Metoda wykrywania

PN-EN ISO 12999-2:2021-01

Akustyka — Wyznaczanie i stosowanie niepewności pomiarów w akustyce budowlanej — Część 2: Pochłanianie dźwięku

PN-EN ISO 15195:2019-04

Medycyna laboratoryjna — Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów wzorcujących, stosujących referencyjne procedury pomiarowe

Sprawdź również dokumenty wydane w roku 2020:

Nowelizacja norm – 31.12.2020