Published on :

Fundacja LOTOS kolejny raz wesprze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Spółka dofinansuje stypendia dla najlepszych uczniów edukujących się w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej i technik ochrony środowiska. LOTOS przekaże też środki na zakup wyposażenia pracowni chemicznych.

Grupa LOTOS i Fundacja LOTOS współpracują z CKZiU nr 2 w Gdańsku już od 12 lat. Na podstawie zawartego porozumienia, jest to wsparcie kształcenia młodzieży w zawodach chemicznych. Koncern umożliwia uczniom odbywanie praktyk w firmie i zapoznanie z zakładem. To możliwość przygotowania odpowiednio wykwalifikowanej kadry, która w przyszłości może stanowić źródło potencjalnych kandydatów do pracy w Grupie Kapitałowej LOTOS.

Fundacja LOTOS dofinansuje stypendia dla uczniów CKZiU nr 2 w Gdańsku, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2020/2021. Koncern przekaże także środki na wyposażenie pracowni chemicznych, czyli na zakup wag analitycznych i konduktometrów (przyrządów do pomiaru przewodności roztworów elektrolitów). W poprzednich latach LOTOS wsparł CKZiU nr 2 w Gdańsku m.in. poprzez zakup mikroskopu z kamerą, suszarek i cieplarki, przyrządów do pomiaru pH roztworów, odczynników chemicznych oraz programów komputerowych (pakiet ChemCad).

W ramach gdańskiego CKZiU kształcenie młodzieży odbywa się w Technikum nr 8 w zawodach technik analityk, technik technologii chemicznej i technik technologii żywności, a w Technikum nr 14 w zawodach technik inżynierii środowiska i melioracji, technik ochrony środowiska i technik weterynarii. Uczniowie mogą również zdobywać wykształcenie w Szkole Branżowej I stopnia nr 8 w zawodach: cukiernik i piekarz. Ponadto CKZiU nr 2 realizuje również kształcenie dla dorosłych w formie kursów kwalifikacyjnych.

 

 Dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” jako firmy zaangażowanej w rozwój kształcenia chemicznego. Edukacja zawodowa i branżowa jest obecnie bardzo potrzebna. Wspierając CKZiU ułatwimy młodzieży zawodowy start, a z drugiej strony, mamy taką nadzieję, zapewnimy naszej firmie wykwalifikowaną kadrę –mówi Zofia Paryła, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczącej się młodzieży do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Porozumienie z Grupą LOTOS  wpłynie na podniesienie poziomu jakości kształcenia w naszej placówce i przygotowanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry dla jednego z największych pracodawców Pomorza – dodaje Barbara Mizerska, dyrektor CKZiU nr 2 w Gdańsku.

***

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku działa od 1 września 2013 r. Powstało w wyniku połączenia szkół wchodzących w skład: Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego im. Marii Skłodowskiej Curie (Technikum nr 8, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8) oraz Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska Centrum Kształcenia Ustawicznego (Technikum nr 14, Szkoła Policealna nr 14 dla Dorosłych).

Fundacja LOTOS pomaga potrzebującym od 2015 roku. Jej misją jest wszechstronna działalność społeczna, wnosząca pozytywny wkład w rozwój otoczenia. Fundacja LOTOS wspiera zarówno projekty patriotyczne, społeczne, jak i projekty sportowe, ukierunkowane na wsparcie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży. Angażuje się także w inicjatywy promujące kulturę, sztukę i dziedzictwo narodowe. Poza tym przeznacza środki na działalność społeczną, ochronę  i promocję zdrowia oraz naukę i edukację.

Źródło: lotos.pl