Published on :

Mijający miesiąc przyniósł szereg nowych lub zaktualizowanych aktów prawnych istotnych z punktu widzenia laboratoryjnej działalności. Jedną z takich aktualizacji jest Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, która wejdzie w życie 16 lipca 2021 r. – wprowadzona zmiana dotyczy roli Prezesa UOKiK. Warto również zwrócić uwagę, że Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. ogłoszony został jednolity tekst ustawy – Prawo wodne. Mamy również nowe Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz zmianę rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów. Jest również o standardach jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Wszystko znajdziecie tu:

Nowe akty prawne!