Published on :

9 czerwca świętujemy World Accreditation Day – Światowy Dzień Akredytacji, w tym roku pod hasłem: „Akredytacja wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju”. Inicjatywa ma charakter międzynarodowy, a koordynatorami obchodów są ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperatiom i IAF – International Accreditation Forum.

Główną intencją organizatorów WAD jest promocja zagadnień związanych z akredytacją, a w szerszym wymiarze – budowanie zaufania do akredytowanych wyników oceny zgodności. Hasło tegorocznej edycji nawiązuje do istotnej roli, jaką akredytacja – jeden z fundamentów infrastruktury jakości – odgrywa w działaniach, które koncentrują się na odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwoju świata.

25 września 2015 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło dokument o kluczowym znaczeniu – „Agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Określonych w niej zostało 17 celów zrównoważonego rozwoju i 169 szczegółowych zadań, które stanowią odpowiedź na globalne wyzwania współczesności. Ludzie, dobrobyt i planeta – to trzy filary zrównoważonego świata, zarazem trzy obszary działań wspieranych przez akredytację.

Akredytacja jako najbardziej obiektywny, transparentny i globalnie uznawany sposób potwierdzenia kompetencji podmiotów, które uczestniczą w procesie oceny zgodności, doskonale wpisuje się w ideę „Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” – mówi Lucyna Olborska, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji. Pełna lista tzw. celów zrównoważonego rozwoju wskazuje 17 kluczowych obszarów działań i dotyczy krajów rozwijających się i rozwiniętych. Na liście są obszary takie jak: „dobre zdrowie i jakość życia”, „czysta woda i warunki sanitarne”, „działania w dziedzinie klimatu”, „wzrost gospodarczy i godna praca” czy „innowacyjność, przemysł, infrastruktura”, a działania w każdym z tych obszarów są bardziej wiarygodne, gdy wykorzystuje się akredytowane wyniki oceny zgodności.

Akredytacja zapewnia wsparcie techniczne i operacyjne, kluczowe dla funkcjonowania społeczeństw rozwiniętych i rozwijających się – czytamy w Oświadczeniu

Przewodniczącego IAF Xiao Jianhua i Przewodniczącej ILAC Etty Feller. Pomaga też realizować cele strategiczne, w takich obszarach jak: handel transgraniczny, bezpieczeństwo żywności, ochrona zdrowia i środowiska, czy rozwój przemysłowy i infrastrukturalny. Akredytacja stanowi wiarygodną platformę dla definiowania, opracowywania i weryfikowania wymagań dla produktów oraz usług, pomaga również w zapewnieniu i wykazaniu, że spełniają one określone wymagania. Z kolei decydentom, przedsiębiorcom i innym zainteresowanym stronom dostarcza wiedzy technicznej, ułatwia wdrażanie, pomiar i monitorowanie szeregu celów i zadań zrównoważonego rozwoju oraz wspiera ich realizację. (…) Temat tegorocznego Światowego Dnia Akredytacji został wybrany tak, aby zapewnić stałe zainteresowanie decydentów wykorzystaniem akredytacji i innych usług infrastruktury jakości do wspierania realizowanych przez nich zadań zrównoważonego rozwoju.

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Akredytacji podobnie jak rok temu przeniosły się głównie do sieci i mediów społecznościowych. Warsztaty online, webinaria, filmy, broszury i dedykowane strony mają przybliżyć opinii publicznej rolę akredytacji i na konkretnych przykładach pokazać, jak akredytowana ocena zgodności pomaga w realizacji poszczególnych celów zrównoważonego rozwoju. Promocję wydarzenia wspiera kampania w mediach społecznościowych: #WAD2021.

Więcej informacji: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/swiatowy-dzien-akredytacji-2021,579.html

***

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) jest krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność oraz sprawowania nadzoru nad akredytowanymi podmiotami w zakresie przestrzegania przez nie warunków akredytacji na podstawie Ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tj. Dz.U. 2021 poz.514). PCA posiada status państwowej osoby prawnej i jest nadzorowane przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

PCA jest jedyną uznaną krajową jednostką akredytującą, która została upoważniona do realizacji działalności akredytacyjnej w kraju i reprezentowania Polski w organizacjach regionalnych i międzynarodowych w tej dziedzinie (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszącym się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93).

PCA prowadzi procesy akredytacji i sprawuje nadzór nad: laboratoriami badawczymi, laboratoriami wzorcującymi, laboratoriami medycznymi, organizatorami badań biegłości, producentami materiałów odniesienia, jednostkami inspekcyjnymi, jednostkami certyfikującymi wyroby (w tym działającymi w specyficznych obszarach, takich jak: rolnictwo ekologiczne, ochrona przeciwpożarowa, BRC, produkty tradycyjne i regionalne, weryfikacja świadectw pochodzenia z kogeneracji), jednostkami certyfikującymi systemy zarządzania, jednostkami certyfikującymi osoby (w tym działającymi w specyficznym obszarze, takim jak rzeczoznawcy samochodowi), weryfikatorami EMAS, weryfikatorami rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych. Więcej informacji na stronie: www.pca.gov.pl

Źródło: PCA