Published on :

Strategiczne cele i działania Europejskiej Agencji Środowiska na najbliższe lata zostały ujęte w nowej Strategii i po raz pierwszy podkreślającej już w tytule rolę Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. Niedawno dokument udostępniono także w polskiej wersji językowej.

Zarówno forma tego strategicznego dokumentu, określanego w poprzednich okresach jako Strategia lub Wieloletni Program Pracy, uległa całkowitej zmianie, podobnie jak forma jego konsultacji, które przeprowadzono z krajami wiosną 2020 r.

W Strategii wyróżniono:

– 5 celów strategicznych:

1) Wspieranie wdrażania polityki i zmian na rzecz rozwoju zrównoważonego;

2) Aktywny udział w tworzeniu aktualnych rozwiązań dla wyzwań zrównoważonego rozwoju;

3) Budowanie silniejszych sieci i relacji partnerskich;

4) Pełne wykorzystanie potencjału danych, technologii i cyfryzacji;

5) Zapewnienie zasobów do realizacji naszych wspólnych ambicji;

– 5 obszarów pracy:

1)   Różnorodność biologiczna i ekosystemy;

2)   Łagodzenie zmian klimatu i działania adaptacyjne;

3)   Zdrowie ludzi a środowisko;

4)   Gospodarka o obiegu zamkniętym i wykorzystanie zasobów;

5)   Trendy i perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz odpowiadające jego zasadom działania.

Kluczową kwestią jest nacisk na patrzenie na środowisko w sposób przekrojowy i dokonywanie ocen zintegrowanych. EEA wzywa do odejścia od fragmentaryzacji działań w zamkniętych klasycznych tematach odnoszących się do elementów środowiska i sektorów. Priorytetem prac ma być zrozumienie wzajemnych relacji i powiązań między poszczególnymi elementami składającymi się na świat, w którym żyjemy. Celem jest doprowadzenie do właściwych działań sprzyjających ochronie środowiska w każdym wymiarze i polepszeniu jakości życia ludzi.

W dokumencie podkreślono wyjątkowość sieci EIONET, łączącej instytucje i ekspertów w całej Europie oraz dostarczającej rzetelnej wiedzy dla potrzeb obywateli i kształtowania polityki działań.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA w ramach EIONET, ulokowany w Departamencie Monitoringu Środowiska GIOŚ, na właściwym etapie dokonał analizy projektu dokumentu i dołączonego zestawu pytań EEA dotyczących m.in. działań w kraju. Przeprowadził konsultacje. Opracował stanowisko, łączące wkład KPK z wynikami konsultacji z innymi jednostkami. Wykonał także weryfikację tłumaczenia wersji polskiej finalnego dokumentu.

Wersja polska Strategii dostępna jest do pobrania tutaj.

Europejska Agencja Środowiska jest agencją Unii Europejskiej i do jej zadań należy wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz pomoc w osiągnięciu znaczącej i widocznej poprawy stanu środowiska poprzez dostarczenie decydentom i społeczeństwu aktualnych, odpowiednich, rzetelnych i wiarygodnych informacji. Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (EIONET) jest partnerską siecią współpracy EEA oraz państw członkowskich i współpracujących, skupiającą instytucje i ekspertów z 38 krajów. 

Źródło: gios.gov.pl