Published on :

Komunikat nr 348 z dnia 25.06.2021 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DAB-18 Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 2 dokumentu DAB-18 „Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku”.

Zmiany wprowadzone w treści programu DAB-18 są związane z opublikowaniem normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Aktualizacja programu obejmuje dostosowanie struktury postanowień dokumentu oraz terminologii programu do struktury i terminologii ww. aktualnego wydania normy akredytacyjnej oraz uwzględnia specyficzne wymagania sektorowe wynikające z opublikowania przepisów:

  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2019 r., poz. 2448),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 258),
  • rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. z 2020 r., poz. 2311).

Tekst dokumentu DAB-18 został opracowany w Polskim Centrum Akredytacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Wydanie 2. programu akredytacji DAB-18 zastępuje wydanie 1. z dnia 02.02.2017 r. i obowiązuje od dnia 25.08.2021 r. Istotne zmiany wprowadzone w programie akredytacji DAB-18 zostały oznaczone kolorem czerwonym.

Dokument dostępny jest tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/komunikat-nr-348-dab-18,590.html

Źródło: www.pca.gov.pl