Published on :

Podczas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów”, której organizatorem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie, a główny partnerem Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Sieć Badawcza Łukasiewicz i Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały list intencyjny o współpracy w ramach realizacji projektów i prac badawczych.

Kooperacja będzie dotyczyć w pierwszej kolejności przetwórstwa i branży narzędziowej, digitalizacji i przemysłu 4.0, elektromobilności, lotnictwa i obrony, budownictwa, zdrowia i wspólnych projektów w obszarze rolno-spożywczym.

Strony porozumienia zadeklarowały współpracę przy transferze technologii oraz komercjalizacji wyników prac naukowych i badawczych instytutów Łukasiewicza do podmiotów zrzeszonych w Związku Pracodawców Klastry Polskie. Chcą też wspólnie uczestniczyć w zespołach badawczych projektów międzynarodowych i krajowych.

 Celem Łukasiewicza jest efektywny transfer wiedzy do gospodarki. Wspieramy wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do przedsiębiorstw. Łukasiewicz realizuje projekty badawcze i komercjalizuje wyniki badań naukowych oraz prac rozwojowych uczestnicząc w sieciowaniu międzynarodowym oraz krajowym. Z tej perspektywy współpraca ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie jest dla nas doskonałą okazją do wzmocnienia efektów prac na rzecz wdrażania nowych technologii w krwioobieg gospodarczy. Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie będzie początkiem wielu przedsięwzięć, konkretnych projektów, a w konsekwencji sukcesów zbliżających nas do rozwiązań gospodarki 4.0 – mówi Marcin Kraska, Wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

 List intencyjny wpisuje się w realizację celów Związku Pracodawców Klastry Polskie i samej misji klastrów, jako że klastry są łącznikiem pomiędzy przedsiębiorstwami a środowiskiem nauki. Bardzo cenię sobie podpisanie porozumienia z Siecią Badawczą Łukasiewicz, która realizuje projekty B+R nie tylko w Polsce ale i z europejskimi partnerami. Klastry Polskie jako organizacja reprezentacyjna klastrów jest w mojej ocenie naturalnym partnerem do współpracy w obszarach badań, rozwoju, innowacji, ponieważ misją, rolą klastrów jest tworzenie platformy współpracy, łączenie przedsiębiorstw, instytucji badawczych, instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji, przez co są określane mianem katalizatora procesów innowacyjnych. – powiedział Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Zarówno Sieć Badawcza Łukasiewicz, jak i Związek Pracodawców Klastry Polskie aktywnie uczestniczą w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Obecnie klastry (które w swoich strukturach mają kilkanaście instytutów należących do Sieci Badawczej Łukasiewicz) nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Sieć Badawcza Łukasiewicz jest największą organizacją badawczą w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system Wyzwań Łukasiewicza, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców i inżynierów w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach: instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych jak: zdrowie, inteligentna mobilność, transformacja cyfrowa oraz zrównoważona gospodarka i energia.

Związek Pracodawców Klastry Polskie działa od 2012 r. i reprezentuje ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, w tym większość tzn. Krajowych Klastrów Kluczowych – status nadany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii mają Śląski Klaster Lotniczy, Bydgoski Klaster Przemysłowy, Polski Klaster Budowlany, Klaster Obróbki Metali, Mazowiecki Klaster ICT, Silesia Automotive & Advanced Manufacturing Cluster, Polska Grupa Motoryzacyjna –  rozumianych jako klastry o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Związek Klastry Polskie swoje cele i zadania realizuje m.in. przez: wypracowywanie i prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w szczególności gospodarką innowacyjną oraz poprzez występowanie do organów władzy publicznej w sprawach dotyczących praw i interesów zrzeszonych pracodawców ( w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych). ZP Klastry Polskie to Zrzesza ponad 40 podmiotów, które wśród swoich członków zrzeszają blisko 3000 MMSP, których reprezentuje m.in. aktywne prace w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,  czy prowadzi działania na rzecz swoich członków, poprzez organizacje wydarzeń dedykowanych klastrom i koordyntorom klastrów (sześć edycji Kongresu Klastrów Polskich (lata 2013-2017), trzy edycje spotkań skierowanych do przedstawicieli  państw Grupy Wyszehradzkiej. ZPKP jest jednym z organizacji założycieli  European Clusters Alliance. Został nagrodzony przez redakcję „Bloomberg” tytułem Biznes Premium za propagowanie współpracy w ramach klastrów i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju polskich firm. https://klastrypolskie.pl/

Źródło: lukasiewicz.gov.pl