Published on :

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło siódmy już konkurs w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG. W jego ramach szuka innowacyjnych projektów, które będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zagadnienia badawcze dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.

GOSPOSTRATEG to strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych, którego celem jest  wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. NCBR zaprasza do zgłaszania projektów, które będą odpowiedzią na zagadnienia wskazane przez instytucje publiczne.

– Badania naukowe umożliwiają realizację projektów na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Stymulujemy więc obszary, które wymagają podjęcia niezbędnych działań. Poprzez realizację programu GOSPOSTRATEG chcemy zagospodarować luki w ważnych obszarach, niezbędnych do rozwoju kraju – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W siódmym konkursie na wsparcie projektów NCBR przeznaczył budżet 20 mln zł. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się 1 września i potrwa do 27 października 2021 roku. Do konkursu mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów. Zgłoszone projekty mogą obejmować badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – te ostatnie są obligatoryjnym elementem projektu.

– Tym razem w ramach konkursu GOSPOSTRATEG podejmujemy dwa zagadnienia wpisujące się w  potrzebę rozwoju OZE w naszym kraju. Wiemy, że jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polską gospodarką jest zapewnienie zorganizowanej i odpowiedzialnej transformacji energetyczno-klimatycznej. Zrównoważony rozwój odnawialnych źródeł energii odgrywa istotną rolę w tym procesie. Dlatego proponujemy nasze wsparcie w zakresie przebudowy gałęzi polskiego przemysłu na rzecz morskiej energetyki wiatrowej oraz w zakresie stworzenia kompleksowego programu rozwoju fotowoltaiki. Wykorzystując potencjał, wiedzę i doświadczenie polskich innowatorów chcemy m.in. inicjować współprace wewnątrzbranżowe oraz stymulować wzrost produktywności, innowacyjności oraz kompetencji kadr – wyjaśnia dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Szansa na nową polską specjalizację gospodarczą

Pierwszym z podejmowanych w konkursie zagadnień badawczych zgłoszonych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest „Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby morskiej energetyki wiatrowej (MEW) w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej”. W Polsce nie funkcjonuje obecnie program sektorowy (polityka sektorowa) i instytucja wspierania transformacji przemysłowej dla budowy łańcucha dostaw w branży MEW. Nie ma także modelu takiego programu i instytucji. Rezultat projektu będzie wyjątkowy w skali krajowej i dostosowany do lokalnych warunków, wyzwań i potrzeb.

Głównym celem zamawianego projektu jest maksymalizacja udziału polskich producentów (local content)  w krajowym sektorze przemysłu morskiej energetyki wiatrowej do co najmniej 50% w 2030 r. Nastąpi to poprzez wypracowanie, przetestowanie i pilotażowe wdrożenie modelu wspierania transformacji przemysłowej polskiej gospodarki dla budowy łańcucha dostaw w branży MEW, zakładającym zaproponowanie nowej polityki sektorowej państwa wraz z przygotowaniem systemu, jego implementacji oraz wyposażeniem w niezbędną do skutecznego działania wiedzę i narzędzia.

Współpraca dla rozwoju fotowoltaiki

Drugie sformułowane z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska zagadnienie badawcze konkursu to: „Kompleksowy program transformacji i rewitalizacji polskiego przemysłu na potrzeby rozwoju fotowoltaiki (PV). Promowanie kooperacji wewnątrzsektorowej, stymulowanie wzrostu produktywności, innowacyjności i kompetencji kadr oraz wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i łańcuchów dostaw dla rozwoju fotowoltaiki.”

Najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej z OZE jest fotowoltaika, której moc zainstalowana w polskim systemie elektroenergetycznym w II kwartale 2021 r. przekroczyła 4,5 GW. Rosnąca popularność instalacji PV, szczególnie w wymiarze prosumenckim, znacząco przyczynia się do dywersyfikacji krajowej struktury źródeł wytwarzania energii oraz przybliża do osiągnięcia celów polityki energetyczno-klimatycznej. Rozwój fotowoltaiki pozwala również na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii w cenie akceptowalnej przez konsumentów i przemysł. Głównym celem planowanych prac jest wypracowanie modelu zarządzania programem rozwoju fotowoltaiki w Polsce uwzględniającego całość zagadnień – od produkcji energii, poprzez dystrybucję (sieci), magazynowanie, jak i moce produkcyjne lokalnego łańcucha dostaw. Dla NCBR ważne jest również wsparcie innowacyjnych rozwiązań, wkładu krajowego przemysłu w rozwój technologii i produkcję komponentów, wzmocnienie świadomości energetycznej i ekologicznej społeczeństwa, rozwój nowych zawodów oraz niezbędnych kwalifikacji i umiejętności w sektorze PV.

Więcej informacji nt. siódmego konkursu w ramach programu GOSPOSTRATEG oraz dokumentacja znajdują się na stronie NCBR.

Źródło: NCBR