Published on :

30 sierpnia 2021 r. w Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek podpisał zlecenie dla Politechniki Lubelskiej na realizację zadania pod nazwą „Utworzenie i koordynowanie działalności Polskiej Unii Metrologicznej (PUM)”. Na ten cel przeznaczył 1 357 500,00 zł.

To są „koszty tylko administracyjne”. Opracowujemy specjalny program, który będzie opiewał na dużo większą kwotę, który będzie w sposób systemowy podchodził do tworzenia Polskiej Unii Metrologów i tej bazy dla rozwoju polskiej metrologii, a przez to dla rozwoju nauk w różnych dziedzinach i w różnych dyscyplinach – powiedział Minister Edukacji i  Nauki

Głównym celem utworzenia Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) jest sieciowanie i pozycjonowanie działań w obszarze polskiej metrologii, wyznaczanie kierunków badań i rozwoju oraz promocja innowacji i wsparcie rozwoju kadr, organizacja forów, konferencji i kongresów poprzez utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej.

Utworzenie PUM pozwoli na integrację, inicjowanie i realizowanie wspólnych działań wielu ośrodków naukowych i instytucji w obszarze metrologii i technik pomiarowych. Utworzenie Polskiej Unii Metrologicznej i ścisła współpraca z Głównym Urzędem Miar pozwoli również na realizację zadań o charakterze badawczo-rozwojowym.

Synergia działań środowisk metrologicznych funkcjonujących w tych instytucjach pozwoli na optymalne wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia oraz zasobów aparaturowych. Umożliwi realizację zadań odnoszących się do różnych obszarów życia społecznego i gospodarczego, w których pomiar i jego pewność odgrywa rolę kluczową – prof. Jacek Semaniak, Prezes GUM.

Główne zadania PUM:

 1. integracja środowisk zajmujących się metrologią (sieciowanie współpracy międzyinstytucjonalnej);
 2. działanie na rzecz pozyskiwania grantów krajowych i międzynarodowych;
 3. promocja najnowszych rozwiązań i innowacji w zakresie metrologii;
 4. organizacja seminariów, sympozjów, konferencji i kongresów;
 5. wyznaczanie nowych kierunków rozwojowych metrologii;
 6. współpraca z przemysłem w zakresie metrologii;
 7. wspieranie i promocja doktoratów wdrożeniowych;
 8. działanie na rzecz rozwoju kadr metrologów.

Ważnym elementem Unii jest Główny Urząd Miar, jego kadra metrologiczna i laboratoria zlokalizowane  w Warszawie oraz Świętokrzyskim Kampusie Laboratoryjnym GUM, który powstaje w Kielcach. Zostanie on uruchomiony z końcem 2023  prof. Jacek Semaniak Prezes GUM.

Podczas konferencji nastąpiło również uroczyste podpisanie Porozumienia o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Politechniką Lubelską a Głównym Urzędem Miar (GUM) w zakresie wsparcia innowacji i postępu technologicznego w Polsce.

Podpisane dzisiaj porozumienie pomiędzy Politechniką Lubelską a Głównym Urzędem Miar buduje strategiczne partnerstwo pomiędzy Uczelnią o wieloletniej tradycji akademickiej, identyfikowanej w Polsce i poza jej granicami, jako ważne centrum innowacji i wynalazczości, a Urzędem, który od ponad stu lat zabezpiecza państwowe wzorce miar –prof. Jacek Semaniak Prezes GUM.

W ramach porozumienia współpraca realizowana będzie w szczególności w obszarach dotyczących:

 1. inicjowania i realizowania wspólnych badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych
  w dziedzinach obopólnego zainteresowania, w szczególności w obszarze metrologii,
 2. praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii z obszaru metrologii naukowej
  i stosowanej na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
 3. wzajemnej pomocy przy realizacji prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych przez studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Lubelskiej oraz pracowników GUM,
 4. wzajemnych konsultacji i doradztwa naukowo-technicznego,
 5. transferu wiedzy poprzez współorganizację szkoleń, kursów i konferencji naukowych,
 6. organizacji staży i praktyk zawodowych studentów PL w GUM,
 7. działań informacyjno-promocyjnych w celu zwiększenia zainteresowania podmiotów sektora publicznego i prywatnego działalnością naukowo-badawczą i innowacyjną Stron,
 8. działań popularyzujących wiedzę z obszaru metrologii w postaci wspólnych publikacji.

Źródło: gum.gov.pl