Published on :

Pięćdziesięciu autorów, ponad sześćset stron i doskonałe recenzje – wydana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska książka „Regionalna geografia fizyczna Polski” to wyjątkowe i rzetelne opracowanie naukowe. Publikacja trafi wkrótce do bibliotek i innych instytucji. Na stronie GDOŚ udostępniamy wersję cyfrową.

Minęło ponad pół wieku od sztandarowego opracowania regionalizacji fizykogeograficznej autorstwa prof. Jerzego Kondrackiego. Obecnie jednak, potrzeba wykonania audytów krajobrazowych, które stanowią częściowe wypełnienie założeń Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, wymusiła weryfikację granic mezoregionów, stanowiących podstawę do identyfikowania krajobrazów w audytach. Zadanie to zostało przeprowadzone na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 2016 r. przez zespół Instytutu Ochrony Środowiska, pod kierunkiem dr. J. Borzyszkowskiego. Wykonane opracowanie zostało udostępnione różnym ośrodkom naukowych, a następnie omówione przez liczne grono zainteresowanych badaczy z udziałem wykonawców wspomnianego opracowania. Osoby te reprezentowały 24 ośrodki naukowe. Efektem tych działań jest nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski, która wraz z tekstem objaśniającym została opublikowana jako wieloautorski artykuł w czasopiśmie „Geographia Polonica” (2018).

Jednocześnie podjęto działania mające na celu opracowanie rozszerzonej i ujednoliconej wersji charakterystyki opisowej regionów Polski. Wstępne ustalenia zapadły w październiku 2018  r. w  trakcie konferencji zorganizowanej w Broku przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu i  Instytut Geografii i  Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Kolejne spotkanie odbyło się w Poznaniu 6 grudnia 2018 r. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt osób, głownie ze świata naukowego. Dyskutowano na temat ogólnych założeń i zakresu publikacji. Prace nad książką trwały trzy lata (2019-2021). W grudniu br. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odebrała w końcu „Regionalną geografię fizyczną Polski”.  

„Opracowanie (…) ma bardzo wysokie walory naukowe, jest cenne jako nie tylko źródło oryginalnych danych i wartościowych wyników badań specjalistycznych, szczegółowych, lecz także jako wyjątkowej jakości opracowanie zbiorowe integrujące wyniki badań specjalistycznych i przedstawiające ujęcia syntetyczne” – napisał w recenzji prof. dr hab. Krzysztof H. Wojciechowski.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która stanowi efekt współpracy 50 autorów z 16 placówek badawczych (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet im.  Adama Mickiewicza w  Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie).

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska dziękuje wszystkim autorom oraz recenzentom, za ogromną pracę i duże zaangażowanie w opracowanie tak wymagającego dzieła.

Książka będzie przydatna nie tylko przy pracach związanych z audytami krajobrazowymi, ale także jako podręcznik akademicki dla studentów geografii i gospodarki przestrzennej, a także innych kierunków kształcenia oraz dla specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, ochrony środowiska, organizatorów turystyki i rekreacji, autorów przewodników i publikacji krajoznawczych czy podróżników.

Publikacja „Regionalna geografia fizyczna Polski” została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach realizacji zadań Krajowego sekretariatu Konwencji Krajobrazowej, funkcjonującego w GDOŚ.

Monografia dostępna jest tu: https://www.gov.pl/web/gdos/juz-jest-monografia-poswiecona-regionalnej-geografii-fizycznej-polski-wspomoze-audyty-krajobrazowe

Źródło: www.gov.pl