Published on :

KGHM Polska Miedź S.A. dołączyła do grona sygnatariuszy „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce”. Dokument podpisał 21 stycznia 2022 r., w obecności wiceministra klimatu i środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. OZE, Ireneusza Zyski, prezes spółki Marcin Chludziński.

Polska jest aktywnie zaangażowana w proces tworzenia łańcucha wartości niskoemisyjnych technologii wodorowych. Jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru.

Polska, jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej, zawarła w październiku 2021 r. porozumienie sektorowe dotyczące rozwoju gospodarki wodorowej, do którego do tej pory przystąpiło 171 podmiotów, reprezentujących różne sektory gospodarki, w których produkcja, przesył, magazynowanie i zastosowanie wodoru będą w przyszłości odgrywać istotne znacznie – podkreśla wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.

Strategicznym celem porozumienia sektorowego jest rozwój polskiego wkładu („local content”) w łańcuchu realizacji zamówień na potrzeby budowy gospodarki wodorowej. W porozumieniu ujęte zostały propozycje działań skoncentrowanych na budowie rynku od strony popytowej oraz stworzeniu odpowiednich regulacji prawnych i otoczenia instytucjonalnego. Tym samym realizacji porozumienia umożliwi realizację celów Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, takich jak wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach czy sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru.

 Jak zaznacza wiceminister Zyska, wysoki udział polskich przedsiębiorców, polskiej myśli technicznej i polskich patentów w łańcuchu dostaw będzie miał zasadnicze znaczenie dla utrzymania konkurencyjności naszej gospodarki, dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów oraz skutecznego konkurowania na polu gospodarczym z innymi państwami.

Porozumienie sektorowe stworzyło swoisty plan wykonawczy Polskiej Strategii Wodorowej. Bardzo cieszę się, że do jego sygnatariuszy dołączył KGHM Miedź S.A. Ogromne doświadczenie i kompetencje spółki będą dla nas bardzo cenne –  podkreśla.

KGHM zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem miedzi, srebra i innych metali, które pod znakiem KGHM od lat są synonimem najwyższej jakości na świecie. Jak podaje spółka, oparte na wiedzy doświadczenie, technologie, procesy i kompetencje pracowników są najcenniejszym zasobem KGHM, który buduje wartość firmy

KGHM ambitnie podchodzi do tematów związanych z transformacją i śmiało spogląda na nowe źródła energii, w tym wodór. Właśnie zaktualizowaliśmy swoją strategię, uzupełniając ją o działania ściśle związane z zaangażowaniem na rzecz ochrony klimatu. Wszystko w zgodzie z przyjętą przez spółkę Polityka Klimatyczną. Jesteśmy m.in. jednym z sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie powołania „Dolnośląskiej Doliny Wodorowej”. Współpraca z ministerstwem tylko wzmocni nasze zaangażowanie – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Źródło: gov.pl