Published on :

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 poz. 1593), zwanej dalej ustawą, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki organizuje międzylaboratoryjne pomiary porównawcze w zakresie oznaczeń naturalnych izotopów promieniotwórczych w materiałach budowlanych dla laboratoriów prowadzących takie oznaczenia w 2022 r. z wyłączeniem laboratoriów, które posiadają akredytację w zakresie prowadzenia takich oznaczeń.

Do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych, zgodnie z art. 24 ust. 4  ustawy, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dopuszcza laboratoria, które wykażą, na podstawie złożonych dokumentów, że posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, niezbędne do dokonywania oznaczeń stężenia promieniotwórczego naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-232 w materiałach budowlanych, określone w § 5 pkt 1-3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów (Dz.U. z 2007 r. poz. 29).

Wnioski wraz z dokumentami, które wykazują spełnienie wszystkich ww. wymogów, należy składać do Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do dnia 13 maja 2022 r .

Lista laboratoriów dopuszczonych do udziału w badaniach oraz dokładny termin przeprowadzenia pomiarów porównawczych zostaną opublikowane w późniejszym terminie na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/paa.

Odmowa dopuszczenia do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Źródło: gov.pl