Published on :

Polskie Centrum Akredytacji przedstawia do opiniowania projekt dokumentu DAB-08 „Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych” (projekt P2 wydania 3 z 24.05.2022 r.).

Główne zmiany wprowadzone w dokumencie DAB-08 wynikają ze zmian wymagań akredytacyjnych określonych w normie akredytacyjnej, tj. PN EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, zmian uregulowań prawnych dotyczących obszaru pomiaru emisji gazów lub pyłów do powietrza ze źródeł stacjonarnych, a także wycofania specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 15675.

Uwagi i komentarze należy przesyłać na załączonym formularzu FA-130 w terminie do 20.06.2022 r. na adres: [email protected] podając w temacie: DAB-08, projekt wyd. 3.

Projekt dokumentu dostępny jest tu: https://www.pca.gov.pl/o-pca/wydarzenia/aktualnosci/projekt-dokumentu-dab-08,648.html

Źródło: pca.gov.pl