Published on :

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593, z późn. zm.), Główny Inspektor Sanitarny organizuje międzylaboratoryjne pomiary porównawcze.

Do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, Główny Inspektor Sanitarny dopuszcza laboratoria pomiarowe (LP), które wykażą, na podstawie złożonych dokumentów, że posiadają system zapewnienia jakości wykonywanych badań, wyposażenie, warunki lokalowe i środowiskowe, zapewniające prawidłowość dokonywania pomiarów.

Więcej informacji dostępnych na stronie „Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze”.

Wnioski wraz z dokumentami, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów, należy składać do Głównego Inspektora Sanitarnego do 9 września 2022 r.

Lista laboratoriów pomiarowych, które zostały dopuszczone w 2022 r. do udziału w międzylaboratoryjnych pomiarach porównawczych średniorocznego stężenia promieniotwórczego radonu w powietrzu budynków, zostanie opublikowana na stronie internetowej „Międzylaboratoryjne pomiary porównawcze”.

Źródło: www.gov.pl