Published on :

Komunikat nr 381 z dnia 28.10.2022 r. w sprawie nowelizacji dokumentu DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją”.

Zgodnie z zapisem par. 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat (Dz. U. 2016 poz. 1850) Polskie Centrum Akredytacji w 2022 roku dokonało przeglądu cennika, którego celem była weryfikacja możliwości pokrywania kosztów czynności związanych z akredytacją, w aktualnych uwarunkowaniach rynkowych, przy jednoczesnej realizacji zasady prowadzenia przez PCA działalności nie nastawionej na zysk.

W wyniku weryfikacji ustalono brak konieczności zmiany stawek opłat wstępnych oraz opłat za czynności związane z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji.

Jednocześnie wprowadzono:

  • nowe, adekwatne do aktualnych i perspektywicznych uwarunkowań rynkowych stawki opłat za czynności związane ze sprawowaniem nadzoru nad akredytowanymi podmiotami tj. opłat za oceny związane z procesami akredytacji i nadzoru, w których są angażowani przez PCA audytorzy i eksperci zewnętrzni;
  • dostosowano zasady kalkulowania kosztów ocen do aktualnej struktury zadań procesów akredytacji i nadzoru, rodzaju oraz złożoności poszczególnych ocen.

W związku z powyższym wprowadza się do stosowania znowelizowany dokument DA-04 „Cennik opłat za czynności związane z akredytacją” (wydanie 16 z 28.10.2022 r.).

Istotne zmiany wprowadzone w postanowieniach dokumentu DA-04 zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 15 dokumentu DA-04 z dnia 16.12.2021 r. i obowiązuje od dnia 1.01.2023 r.

Aktualne dokumenty dostępne są na stronie PCA: https://www.pca.gov.pl/publikacje/dokumenty/pca/

Źródło: PCA