Published on :

Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) zaprasza do zgłaszania uwag i przedstawienia dowodów („call for comments and evidence”) do projektu sprawozdania w sprawie substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 1A lub 1B, które mogą występować w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.

Uzasadnienie zaproszenia

W strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważonego rozwoju (Chemicals Strategy for Sustainability) z dnia 14 października 2020 r. wskazano konieczność lepszej ochrony wrażliwych grup ludności – takich jak dzieci, kobiety w ciąży i osoby starsze, które są szczególnie wrażliwe na chemikalia o niebezpiecznych właściwościach.

Komisja Europejska zwróciła się do ECHA z wnioskiem o przygotowanie sprawozdania dotyczącego obecności substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 1A lub 1B w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci. Wyniki sprawozdania posłużą jako wsparcie Komisji Europejskiej  w przygotowaniu wniosku w sprawie ograniczeń dla substancji CMR kategorii 1A lub 1B w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci na podstawie art. 68 ust. 2 rozporządzenia REACH. Obecnie ECHA przygotowała projekt sprawozdania, który wymaga uzupełnienia informacji.

Zakres zaproszenia

Konsultacje obejmują kilka szczegółowych pytań mających na celu zebranie opinii z następujących obszarów:

  1. Definicja artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci.
  2. Substancje rakotwórcze, mutagenne i działające szkodliwie na rozrodczość (CMR) kategorii 1A lub 1B, które mogą być obecne w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.
  3. Prawdopodobieństwo narażenia.
  4. Dostępne oceny ryzyka.
  5. Limity stężeń.
  6. Metody analityczne.
  7. Okresy przejściowe.

Adresaci konsultacji

Do udziału w konsultacjach zaproszone  są wszystkie zainteresowane strony: przedstawiciele całego łańcucha dostaw artykułów pielęgnacyjnych dla dzieci, w tym producenci, importerzy, dystrybutorzy i dalsi użytkownicy, podmioty zajmujące się recyklingiem, jak również stowarzyszenia branżowe, laboratoria, organizacje naukowe oraz organizacje pozarządowe.

Konsultacje

Kwestionariusz oraz więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie ECHA:

Zaproszenie do składania uwag i przedstawiania dowodów dla projektu sprawozdania w zakresie substancji CMR w artykułach pielęgnacyjnych dla dzieci.

Konsultacje rozpoczęły się w dniu 23 sierpnia 2023 r. i będą trwały do 29 września 2023 r.

Co dalej?

Przesłane informacje mogą zostać wykorzystane w finalnej wersji sprawozdania, które zostanie przekazane do Komisji Europejskiej pod koniec października. Sprawozdanie pomoże Komisji Europejskiej zadecydować, jakie finalnie działania na poziomie UE należy podjąć w celu ochrony dzieci przed substancjami zawartymi w przeznaczonych dla nich artykułach pielęgnacyjnych.

Źródło: gov.pl