Published on :

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. („ŚGP INDUSTRIA S.A.”) od 2021 roku podejmuje działania mające na celu jak najszersze utworzenie łańcucha wartości energetyki jądrowej w Polsce, oraz – zgodnie ze swoją polityką i wartościami – dążenia do gospodarki obiegu zamkniętego w ramach energetyki jądrowej. W 2021 roku ŚGP INDUSTRIA S.A. złożyła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska wniosek o przyznanie koncesji poszukiwawczej na złoże polimetaliczne z zawartością Uranu na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Po udzieleniu koncesji zostały rozpoczęte prace poszukiwawcze, w ramach których potwierdzono już obecność Uranu w złożu. Prace będą kontynuowane na przestrzeni nadchodzących miesięcy aby dokładnie określić zawartość poszczególnych pierwiastków w złożu, rozmiar złoża oraz potencjalne metody jego eksploatacji.

Bardzo się cieszę, że podjęte przez nas trzy lata temu wysiłki na rzecz rozwoju górnictwa w Województwie Świętokrzyskim i dostępu do surowców krytycznych w Polsce, w tym kluczowego dla sektora jądrowego Uranu, przynoszą pierwsze rezultaty. Odnalezienie Uranu jest ważnym wydarzeniem z punktu widzenia rozwoju naszej współpracy z Rolls-Royce SMR. Jest to dla nas symboliczne, że nowe złoże w naszym regionie dokumentujemy w roku, w którym obchodzimy 150-lecie naszej firmy, kontynuującej górniczą działalność „Kieleckich Marmurów”, a dzieje się to w ramach działalności Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich, wybitnych polskich wynalazców, którzy ponad 100 lat temu eksploatowali w naszym regionie w nowoczesny sposób najważniejsze w owym czasie pierwiastki.” – powiedział Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUTRIA S.A.

Obecnie ŚGP INDUSTRIA S.A. jest właścicielem 3 kopalni na terenie Województwa Świętokrzyskiego, w których eksploatuje złoża dolomitów dewońskich, wykorzystywanych jako kruszywo oraz ekologiczne nawozy używane do odkwaszania gleb.

Kolejnym elementem zaangażowania ŚGP INDUSTRIA S.A. w sektorze energetyki jądrowej jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego w tym sektorze poprzez redukcję ilości odpadów. W ramach tych prac spółka od dwóch lat współpracuje z firmą Copenhagen Atomics („CA”), rozwijającą technologię reaktora IV generacji na stopionych solach. Taki reaktor ma możliwość powtórnego używania zużytego paliwa jądrowego z tradycyjnych reaktorów, a poprzez to efektywnej redukcji ilości odpadów. Jednocześnie produkuje on wysokiej jakości ciepło w temperaturach 500 – 700 stopni Celsjusza, atrakcyjne dla wielu gałęzi przemysłu. W 2023 roku ŚGP INDUSTRIA S.A. zawarła z CA umowę dotyczącą potencjalnego wdrożenia technologii CA w Polsce w przyszłości.

Energetyka jądrowa jest dynamicznie rozwijającym się sektorem, w ramach którego powstaje wiele rozwiązań służących do odmiennych zastosowań. W ŚGP INDUSTRIA S.A. kompleksowo patrzymy na rozwój sektora jądrowego, w tym różne rozwiązania, które mogą być wobec siebie komplementarne i zwiększać atrakcyjność energetyki jądrowej jako całości dla przyszłych pokoleń. Naszym strategicznym i najważniejszym projektem jest współpraca z firmą Rolls-Royce SMR dla udostępnienia Polsce reaktorów SMR będących stabilnym źródłem czystej energii na dekady. Równolegle jednak patrzymy na kwestie możliwości zagospodarowania odpadu z tradycyjnych elektrowni jądrowych. Firma Copenhagen Atomics, która od 10 lat rozwija technologię mogącą ponownie używać taki odpad jako paliwo, została przez nas zidentyfikowana jako bardzo dojrzały i obiecujący projekt. Jednocześnie należy zaznaczyć, że reaktory IV generacji rozwijane przez CA mają służyć do innych celów niż tradycyjne reaktory, nie są więc przedsięwzięciem konkurencyjnym wobec reaktorów Rolls-Royce SMR, a raczej są wobec nich komplementarne. O ile tradycyjne reaktory SMR są optymalnym rozwiązaniem dla dekarbonizacji energetyki, to reaktory CA IV generacji na stopionych solach produkują ciepło o znacznie wyższej temperaturze, do 700 stopni Celsjusza, co może pomóc w dekarbonizacji gałęzi przemysłu dziś intensywnie używających paliw kopalnych do generacji ciepła. Ta technologia jest komplementarna wobec tradycyjnych SMR w technologii Rolls-Royce i wpisuje się w dążenie naszej firmy do tworzenia ekosystemów gospodarki zamkniętego obiegu. Gospodarka zamkniętego obiegu jest tym co przyświeca nam od początku prac nad Centralną Doliną Wodorową, w ramach której dążymy do zagospodarowania naszych odpadowych wód pokopalnianych do produkcji czystego wodoru jako paliwa dla maszyn górniczych i ciężkiego transportu, zastępującego używany dziś olej napędowy.” – powiedział Szczepan Ruman, Prezes Zarządu ŚGP INDUSTRIA S.A.

Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA S.A. od  trzech lat realizuje działania mające na celu rozwój źródeł czystej energii, dekarbonizacji energochłonnego przemysłu oraz produkcji czystej energii i czystego wodoru dla przyszłych pokoleń poprzez projekty z zakresu rozwoju gospodarki wodorowej (jako lider Centralnej Doliny Wodorowej im. Braci Łaszczyńskich) oraz budowy małych reaktorów SMR na bazie podpisanego Memorandum of Intent z brytyjską firmą Rolls-Royce SMR.

15 lutego 2024 r. INDUSTRIA otrzymała pozytywną opinię Ministerstwa Aktywów Państwowych mówiącą o niezidentyfikowaniu negatywnego wpływu inwestycji na aktywa państwowe oraz pozytywną opinię Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 18 kwietnia 2024 r.,  w zakresie wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa planowanej inwestycji polegającej na budowie obiektu energetyki jądrowej. Na bazie uzyskanych opinii Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyda decyzję zasadniczą dla inwestycji z zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej przez INDUSTRIA. Wskazana we wniosku o wydanie decyzji zasadniczej inwestycja dotyczy budowy obiektów energetyki jądrowej w technologii Rolls-Royce SMR.

Źródło: industria.eu

foto: Góry Świętokrzyskie – widok z wieży widokowej na Świętym Krzyżu