Published on :

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. („Spółka”) informuje o rejestracji w dniu 10 stycznia 2020 r. przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 750.000.000 zł do kwoty 1.241.757.680 zł w drodze emisji 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie (i) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019 r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki; oraz (ii) zmian statutu Spółki wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 listopada 2019 r. i 23 września 2019 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 24 grudnia 2019 r. („Statut”).

Na dzień opublikowania niniejszego raportu bieżącego kapitał zakładowy Spółki po zarejestrowaniu podwyższenia wynosi 1.241.757.680 zł i dzieli się na 124.175.768 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda, na co składa się:

1. 60.000.000 akcji serii A,

2. 15.000.000 akcji serii B oraz

3. 49.175.768 akcji serii C.

Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem).

Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości zmiany dokonane w treści Statutu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. Pozostałe zmiany Statutu Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu.

1. §6 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 750.000.000,00 (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.241.757.680 (słownie: miliard dwieście czterdzieści jeden milionów siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt) złotych.

2. §7 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 75.000.000 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 10,00 (słownie: dziesięć) złotych każda, którymi są:

1) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000.

2) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000.

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 124.175.768 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złoty) każda, którymi są:

a) akcje serii A o numerach od numeru 000 000 001 do nr 060 000 000;

b) akcje serii B o numerach od numeru 060 000 001 do nr 075 000 000;

c) akcje serii C o numerach od numeru 075 000 001 do nr 124 175 768.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami, komunikatami aktualizującymi i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Źródło: PAP