Published on :

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) wesprze PGE Baltica w przygotowaniach do badań geologicznych. Jest to kolejny krok w realizacji programu budowy morskich farm wiatrowych Grupy Kapitałowej PGE. Obie instytucje podpisały w tej sprawie list intencyjny.

Dokument przewiduje m.in. wymianę informacji, doświadczeń oraz fachowej wiedzy związanej z rozpoznaniem geologicznym niezbędnym do budowy morskich farm wiatrowych wraz z przyłączami do stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na lądzie.

Uruchomienie morskich farm wiatrowych zwiększy udział odnawialnych źródeł w produkcji energii w Polsce, wpłynie na zmniejszenie zużycia paliw kopalnych i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego – mówi Michał Woś, Minister Środowiska, który wziął udział w uroczystym podpisaniu dokumentu w siedzibie Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Jesteśmy liderem transformacji sektora energetycznego w kierunku niskoemisyjnym, a budowa farm wiatrowych na Bałtyku jest jednym z kluczowych projektów w tym procesie. Sam etap przygotowawczy do budowy morskich farm wiatrowych wymaga od nas wielu działań zarówno badawczych, jak i analitycznych pod kątem geologicznym. Podpisany dzisiaj list intencyjny z Państwowym Instytutem Geologicznym to kolejny krok do realizacji tego ważnego zadania – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Farmy wiatrowe na morzu są jednym z najbardziej popularnych źródeł czystej energii powszechnie wykorzystywanym w Europie. Technologia ta jest jednak cały czas udoskonalana. Zainicjowana dzisiaj współpraca z Państwowym Instytutem Geologicznym pomoże nam maksymalnie wykorzystać pozyskaną przez obie strony wiedzę i doświadczenie, które są niezbędne do realizacji kolejnych zadań przypisanych do Programu Offshore Grupy PGE  – mówi Paweł Śliwa, wiceprezes zarządu ds. innowacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W podpisanym liście intencyjnym obie instytucje deklarują podjęcie szczegółowych rozmów i uzgodnień, które mają owocować udziałem ekspertów PIG-PIB i PGE Baltica we wzajemnych konsultacjach merytorycznych i operacyjnych podczas prac projektowych.

Celem planowanej współpracy z naszym partnerem merytorycznym będzie wsparcie PGE w pozyskiwaniu najwyższej jakości danych geologicznych niezbędnych do realizacji inwestycji. Badania te są bardzo ważnym etapem prac, określającym sposób posadowienia turbin oraz kabli na dnie morza. – wyjaśnia Monika Morawiecka, prezes zarządu PGE Baltica– Podpisanie listu intencyjnego z Państwowym Instytutem Geologicznym to kolejny, po niedawnym otrzymaniu decyzji środowiskowej oraz zakończeniu pomiarów wiatru, etap realizacji naszych przygotowań do instalacji farm wiatrowych na Bałtyku.

Eksperci z PIG-PIB będą służyć swoją wiedzą i doświadczeniem w badaniach na morzu m.in. oceniając materiał wydobyty z dna Bałtyku. PIG- PIB posiada najpełniejsze informacje o budowie geologicznej i zasobach kraju. Jest to wynik ponad stu lat pracy kilku pokoleń polskich geologów. Instytut dysponuje obecnie najnowszymi informacjami na temat budowy geologicznej polskiej strefy na Bałtyku oraz zespołem specjalistów w tej dziedzinie – zapewnia dr inż. Mateusz Damrat, dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego.  

Planowana współpraca zakłada ocenę projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej przez geologów z Instytutu, a także udział w procedurach ich zatwierdzania i czuwanie nad przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

Ekspercka wiedza i przydatność Państwowego Instytutu Geologicznego dla wsparcia przemysłu, w tak ważnej i skomplikowanej inwestycji jak powstawanie farm wiatrowych na morzu, to potwierdzenie statusu tej 100-letniej instytucji oraz przykład właściwego kierunku jej dalszego rozwoju – podsumowuje Piotr Dziadzio, Główny Geolog Kraju i pełnomocnik rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa.

Program Offshore w Grupie Kapitałowej PGE obejmuje przygotowania do budowy trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1, której planowana moc to 900 MW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od PSE propozycję technicznych warunków przyłączenia do KSE dla 1498 MW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 z umową przyłączeniową z PSE na 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych EWB-1-3 jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Wszystkie trzy spółki posiadają pozwolenia lokalizacyjne umożliwiające budowę morskich farm na wyznaczonych obszarach Morza Bałtyckiego.

24 stycznia 2020 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla Baltica 2 oraz Baltica 3.  Dodatkowo w lutym PGE Baltica zakończyła dwuletnią kampanię pomiarową wiatru na Morzu Bałtyckim przy użyciu pływającego LiDARu. Badania pozwoliły na zebranie wysokiej jakości danych potwierdzających odpowiednie warunki wietrzne do realizacji inwestycji.

Grupa Kapitałowa PGE planuje trzy morskie farmy wiatrowe w polskiej części Bałtyku (Baltica 3 i 2 do 2030 roku, Baltica 1 – po 2030 roku). Ich łączna maksymalna moc wyniesie do 3,5 GW.

Źródło: Polska Grupa Energetyczna