Published on :

EY, światowy lider w zakresie profesjonalnych usług doradztwa biznesowego, opublikował ekspercki raport na temat wpływu Grupy CIECH na polską gospodarkę, ze szczególnym uwzględnieniem sektora przemysłowego. Z opracowania wynika, że działalność Grupy CIECH jest bardzo ważna dla funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu i łańcuchów dostaw. Przykładem jest produkcja szkła, do której wykorzystywana jest produkowana przez CIECH soda. Sektor ten wspiera miejsca pracy dla ponad 86 tysięcy osób. Według wyliczeń EY Polska, w 2018 roku CIECH wygenerował w polskiej gospodarce 1,7 mld PLN wartości dodanej (wkład Grupy do PKB), 11,3 tys. miejsc pracy oraz 420 mln PLN dochodów dla sektora finansów publicznych.

Zrównoważony rozwój oraz tworzenie wartości dodanej dla wszystkich interesariuszy jest ważnym elementem strategii rozwoju Grupy CIECH na lata 2019-2021. Dlatego jedna z największych firm chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej zwróciła się do EY z propozycją stworzenia kompleksowego raportu sprawdzającego jej wpływ na gospodarkę Polski, poszczególnych województw oraz powiatów, w których funkcjonują spółki z Grupy CIECH.

Obliczenia bazujące na modelu EY Spectrum, sprawdzonej metodyce światowego lidera w zakresie usług profesjonalnych, wskazują, że Grupa CIECH wygenerowała bezpośrednio 739 mln PLN wartości dodanej w polskiej gospodarce, a dodatkowo blisko 1 mld PLN w ramach efektów pośrednich i indukowanych . Do sektorów, które odniosły największe korzyści z działalności operacyjnej Grupy CIECH pod względem wartości dodanej należy zaliczyć górnictwo i wydobycie, transport, handel czy produkcję energii.

W 2018 r. w Grupie CIECH w Polsce pracowało ponad 3 tys. osób. Jak wynika z prezentowanego raportu, działalność CIECH wspierała dodatkowo ponad 8 tys. miejsc pracy w innych firmach – przede wszystkim z sektora górniczego, wydobywczego, transportowego czy handlowego.

Według szacunków EY, w 2018 r. CIECH wygenerował blisko 420 mln PLN dochodów dla sektora finansów publicznych, przede wszystkim w postaci składek na ubezpieczenia społeczne, a także podatku PIT, akcyzy oraz podatku CIT.

CIECH jest globalnym koncernem o polskich korzeniach. Jesteśmy jednym z największych polskich eksporterów oraz inwestorów zagranicznych. Raport EY pokazuje także, że jesteśmy też firmą, która w znaczący sposób oddziałuje na gospodarkę Polski, jej nowoczesność i konkurencyjność, zarówno poprzez działania bezpośrednie, jak i wpływ na wiele kluczowych branż przemysłu, których rozwój wspieramy naszą działalnością – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Jak pokazuje raport EY, działalność Grupy CIECH jest również bardzo ważna dla funkcjonowania wielu znaczących gałęzi polskiego przemysłu, zwłaszcza produkcji szkła. Przez lata współpraca CIECH, strategicznego producenta sody kalcynowanej, surowca niezbędnego do produkcji szkła, dostawców wysokiej jakości piasku z polskich złóż oraz dynamicznie rozwijająca się gospodarka z dużym udziałem inwestycji infrastrukturalnych, pozwoliły stworzyć w tej części Europy istotny klaster produkcji i przetwórstwa szkła. Biznes ten wygenerował w 2018 roku 11,2 mld PLN wartości dodanej oraz wspierał miejsca pracy dla ponad 86 tys. osób – wynika z analizy EY.

– Zastosowanie naszego modelu EY Spectrum pozwala oszacować efekty ekonomiczne nie tylko w podziale sektorowym, ale także regionalnym. Oszacowaliśmy, jaką część łącznych efektów wygenerowanych w Polsce przez Grupę CIECH można przypisać powiatom, w których zlokalizowane są jej poszczególne spółki. Okazuje się, że znaczna część efektów ekonomicznych generowana była w powiatach, w których zlokalizowane są spółki wchodzące w skład Grupy CIECH – to prawie 1 mld PLN wpływu na PKB oraz ponad 5 tys. miejsc pracy w okolicy – mówi Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY, który nadzorował przygotowanie raportu.

EY przedstawił również największe wyzwania dla Grupy CIECH po 2020 roku. Odpowiedź na nie, zawarta w strategii rozwoju firmy na lata 2019-2021, ma pozwolić CIECH nie tylko na utrzymanie swojego znaczącego, pozytywnego wpływu na polską gospodarkę, ale także jego zwiększenie. Wśród najważniejszych z nich znalazły się innowacje. Prowadzone przez Grupę intensywne działania badawczo-rozwojowe mają pozwolić na utrzymanie obecnych i budowę nowych przewag konkurencyjnych, zarówno w zakresie efektywności procesów produkcyjnych, jak i tworzenia nowych produktów oraz linii biznesowych. CIECH działa w tym obszarze w formule Open Innovation, współpracując z ośrodkami akademickimi, platformą crowdsourcingową i innymi podmiotami działającymi w obszarze innowacji. Inwestuje także w technologiczne start-upy.

Jak wskazuje raport EY, innym ważnym wyzwaniem dla CIECH jest obszar digitalizacji, który może znacząco poprawić efektywność procesów biznesowych oraz produkcyjnych. Innowacyjne rozwiązania z zakresu przemysłu 4.0 są już wdrażane m.in. w polskich zakładach sodowych Grupy. CIECH realizuje obecnie projekt wykorzystujący nowoczesne technologie do rozwoju predictive maintenance, czyli przewidywania zawczasu wszelkich zagrożeń dla płynności produkcji sody, pracuje również nad optymalizacją jej produkcji poprzez wykorzystanie modelu opartego na sieciach neuronowych. Z kolei prowadzone we współpracy z firmami technologicznymi projekty w fabrykach w Inowrocławiu i niemieckim Stassfurcie pozwolą m.in. na digitalizację sterowania produkcją sody.

– Zarówno wyniki analizy przeprowadzonej przez ekspertów EY, jak i wyzwania zidentyfikowane wspólnie z CIECH wskazują, że przemysł powinien dokonywać procesu transformacji ze szczególnym uwzględnieniem dwóch ważnych czynników: wspierania rozwiązań z zakresu digitalizacji produkcji, które podnoszą efektywność oraz kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego w wyniku dynamicznych przemian w podejściu do przemysłu w ostatnich latach, objawiających się silnym naciskiem na zmniejszenie emisji CO2 i wykorzystywania „zielonych” źródeł pozyskiwania energii – podkreśla Bogdan Dobrzeniecki, Dyrektor w Dziale Strategii EY, odpowiedzialny za analizę biznesową raportu.

Raport w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie www.ciechdlagospodarki.pl.