Published on :

Rozkład nadtlenku wodoru katalizowany jonami jodkowymi zgodnie z równaniem reakcji:

H2O2 + I- = H2O + IO-

H2O2 + IO- = H2O +O2 + I-

Powstający tlen jako gaz opuszcza środowisko reakcji. Jeżeli do mieszaniny reakcyjnej dodamy detergent (np. roztwór mydła) uwalniany gaz wytworzy obfitą (gorącą) pianę.

UWAGA: nadtlenek wodoru (perhydrol) ma właściwości utleniające i żrące.

Zwroty wskazujące na zagrożenie: H272 – utleniacz H302 – działa szkodliwie po połknięciu H314 – powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H335 – może powodować podrażnienie dróg oddechowych