Published on :

19 czerwca 2020 r. zawarto porozumienie o współpracy badawczej oraz wspólnych działaniach na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy metrologicznej pomiędzy Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii.

Celem porozumienia jest pogłębienie współpracy w obszarze metrologii, wykorzystanie doświadczeń, jak również podejmowanie wspólnych działań promujących działalność metrologiczną w regionie.

Współpraca między Okręgowym Urzędem Miar w Bydgoszczy a 2. Wojskowym Ośrodkiem Metrologii będzie w szczególności ukierunkowana na:

  • działania w zakresie porównań międzylaboratoryjnych,
  • działania w zakresie auditów wewnętrznych, technicznych i systemowych,
  • wspólną organizację i realizację wydarzeń naukowo-technicznych, wykładów otwartych, szkoleń i warsztatów,
  • wykorzystywaniu we wspólnych działaniach potencjału technicznego obu instytucji.

Źródło: GUM