Published on :

Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem regulacji jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm tworzących łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Uzgodnienia i opiniowanie potrwają 7 dni.

Projekt ustawy został pierwotnie opublikowany 15 stycznia br. i przekazany do miesięcznych konsultacji publicznych, jak również uzgodnień międzyresortowych i opiniowania. Projekt został pozytywnie przyjęty przez branżę i inwestorów, którzy planują realizację morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, jednocześnie zgłoszono szereg uwag natury merytorycznej, legislacyjnej i redakcyjnej. Partnerzy społeczni – m.in. inwestorzy i przedsiębiorcy tworzący łańcuch dostaw – w ramach konsultacji społecznych przekazali liczne uwagi, których celem było przygotowanie optymalnego otoczenia regulacyjnego dla przyszłych inwestycji.

W trakcie prac nad analizą zgłoszonych uwag niezbędne było zorganizowanie kilkudziesięciu spotkań z kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w proces powstawania morskich farm wiatrowych, jak również z Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji Komisji Europejskiej, w zakresie prenotyfikacji systemu wsparcia.

W wyniku zgłoszonych uwag, jak również w rezultacie rozmów z Komisją Europejską, możliwe było zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia – z 4,6 GW do 5,9 GW. Ponadto, w celu zapewniania, że pomoc publiczna będzie udzielana w sposób maksymalnie efektywny, tj. w sposób nie prowadzący do wystąpienia nadwsparcia, wprowadzono dodatkowy mechanizm zabezpieczający (tzw. clawback). W związku z wydłużonym okresem wsparcia (25 lat, względem 15 lat w odniesieniu do mechanizmu wsparcia dla pozostałych odnawialnych źródeł energii) projektodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku corocznego rozliczania ujemnego/dodatniego salda.

Zaktualizowany projekt odpowiada również na uwagi zgłoszone w takich obszarach jak m.in.: plany łańcucha dostaw materiałów i usług, wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych (tzw. certyfikacja) oraz kwestii przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej.

Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania, w trakcie którego zebrane zostaną dodatkowe uwagi organów administracji publicznej, projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Link do zaktualizowanego projektu ustawy

Źródło: www.gov.pl